Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 49712VergunningenBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Ontwerpbesluit voor een onttrekking uit de openbaarheid van een wandelpad achter Morsebaan 1 (oostzijde) te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Ter inzage termijn: van 6 september t/m 17 oktober 2019

Achter Morsebaan 1 (oostzijde), 3439NA Nieuwegein

Omschrijving: het ontrekken van een wandelpad achter Morsebaan 1 (oostzijde) uit de openbaarheid.

 

Korte omschrijving project

Het ontwerpbesluit heeft betrekking op het ontrekken van een wandelpad gelegen achter het perceel Morsebaan 1 (oostzijde). Aanleding vormt de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe ontsluiting en het aanleggen van verharding, waarbij tevens een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd. Hierdoor verdwijnt het wandelpad en is een onttrekkingsbesluit noodzakelijk.

Wilt u meer informatie?

In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (op grond van de inspraakverordening) ligt het ontwerpbesluit ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk.

Wilt u een zienswijze indienen?

In de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, mogen alleen belanghebbenden op het ontwerpbesluit reageren. Zo´n reactie heet een zienswijze en kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. De schriftelijke zienswijze van een belanghebbende dient gericht te zijn aan Burgemeester en wethouders van Nieuwegein, t.a.v. afdeling Ruimtelijk Domein (RD), Postbus 1, 3430 Nieuwegein. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan van 08.30 uur tot 17.00 uur contact opgenomen worden via ons Klant Contact Centrum, tel. 14 030 of via e-mailadres gemeente@nieuwegein.nl. De indiener wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Het verslag van dat gesprek vormt vervolgens de zienswijze. Na afloop van de terinzagelegging neemt het college van burgemeester en wethouders een standpunt in waarvan indieners van zienswijzen een afschrift krijgen. Het college licht in haar standpunt toe hoe hij de zienswijzen bij het besluit betrokken heeft. Dit standpunt wordt aan de gemeenteraad voorgelegd die een definitief besluit over de onttrekking zal nemen. Het defintieve besluit van de raad wordt in dit Gemeenteblad gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden beroep indienen.

 

5 september 2019,

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein