Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 49702VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Zaanstad,

Logo Zaanstad

2019-20084

 

d.d. 30 augustus 2019,

overwegende dat;

in Zaandam-centrum, in opdracht van de provincie Noord-Holland, werkzaamheden plaatsvinden aan de Wilhelminasluis;

als gevolg van deze werkzaamheden in de omgeving van het sluizencomplex er transport van bouwverkeer plaatsvindt;

de bestaande verkeersruimte niet voldoende is om veilig te werken en een goede en veilige doorstroming van het verkeer te garanderen;

er diverse maatregelen nodig zijn in de periode van 23 september 2019 tot 1 jul 2020 of zolang dit noodzakelijk is vanwege de genoemde werkzaamheden;

voor deze maatregelen een verkeersbesluit noodzakelijk is;

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

de genoemde wegvakken zijn gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer zijn;

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994.

b e s l u i t e n :

in Zaandam- centrum de volgende tijdelijke verkeersbesluiten te nemen voor de periode van

23 september 2019 tot 1 juli 2020 of langer voor zover dit noodzakelijk is vanwege genoemde werkzaamheden;

 • voor de Rozengracht eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers, op te heffen;

 • voor de Czaar Peterstraat de geslotenverklaring, ter hoogte van huisnummer 3 en 5, tussen 12.00 en 18.00 uur op te heffen;

 • voor de Czaar Peterstraat het eenrichtingsverkeer tussen Krimp en C. Calffstraat op te heffen;

 • voor de Dam fietsers toe te staan in het voetgangersgebied;

 • voor de Dam, tussen Wilhelminakade en Damstraat, vrachtwagens toe te staan;

 • in de Damstraat, tussen Dam en Gedempte Gracht, aan beide zijden een stopverbod in te stellen door middel van het plaatsen van borden E2 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • op de Dam, tussen Wilhelminakade en Damstraat, aan de zuidzijde een stopverbod in te stellen door middel van het plaatsen van borden E2 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • op de kruising Vinkenstraat met Westzijde de bestaande verplichte rijrichting uit te zonderen voor bouwverkeer door het plaatsen van een onderbord;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 30 augustus 2019,

m a k e n b e k e n d :

dat zij hebben besloten;

in Zaandam-centrum de volgende tijdelijke verkeersbesluiten te nemen voor de periode van

23 september 2019 tot 1 juli 2020 of langer voor zover dit noodzakelijk is vanwege genoemde werkzaamheden;

 • voor de Rozengracht eenrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers, op te heffen;

 • voor de Czaar Peterstraat de geslotenverklaring ter hoogte van huisnummer 3 en 5 tussen 12.00 en 18.00 uur op te heffen;

 • voor de Czaar Peterstraat het eenrichtingsverkeer tussen Krimp en C. Calffstraat op te heffen;

 • voor de Dam fietsers toe te staan in het voetgangersgebied;

 • voor de Dam, tussen Wilhelminakade en Damstraat, vrachtwagens toe te staan;

 • in de Damstraat, tussen Dam en Gedempte Gracht, aan beide zijden een stopverbod in te stellen door middel van het plaatsen van borden E2 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • op de Dam, tussen Wilhelminakade en Damstraat, aan de zuidzijde een stopverbod in te stellen door middel van het plaatsen van borden E2 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • op de kruising Vinkenstraat met Westzijde de bestaande verplichte rijrichting uit te zonderen voor bouwverkeer door het plaatsen van een onderbord;

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

hoofd sector Openbare Ruimte,

M.Zijp

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.