Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2019, 49619VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijzigen voorrangsregeling kruispunt Langeweg / Kaaidijk – Kwistenburg te Wilhelminadorp, gemeente Goes

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de gemeente Goes een verzoek heeft gedaan om de voorrangsregeling te wijzigen in verband met de verkeersveiligheid op deze locatie;

 • -

  dat waterschap Scheldestromen eigenaar en wegbeheerder is van deze wegen;

 • -

  dat de wegen erftoegangswegen type 1 zijn, buiten de bebouwde kom zijn gelegen, met een snelheidsregime van 60 km/uur;

 • -

  dat op de route Kaaidijk-Langeweg te hard wordt gereden;

 • -

  dat wordt voorgesteld om de voorrangssituatie te wijzigen, waarbij het verkeer vanuit Kwistenburg voorrang krijgt op het verkeer komende vanuit de Kaaidijk;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 19 augustus 2019);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Goes en dat de verkeerskundige van de gemeente Goes, d.d. 30 juli 2019 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

besluit:

Tot het wijzigen van de voorrangsregeling op het kruispunt Kaaidijk/Langeweg - Kwistenburg, door het verplaatsen van het bord B6 en wijzigen van de haaientanden, vanaf Kwistenburg naar de Kaaidijk te Wilhelminadorp, gemeente Goes, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 

E.e.a. conform bijgevoegde tekening “bordenplan”(d.d. 30 juli 2019).

Middelburg, 2 september 2019.

 

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

    

 

 

 •