Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 49604VergunningenOntwerp besluit - Drank- en Horecavergunning (voor een paracommerciële horeca-inrichting) gelegen aan Westwalstraat 6 te Naarden (gemeente Gooise Meren)

Logo Gooise Meren

Stichting het Vestingmuseum vraagt een Drank- en Horecavergunning aan ten behoeve van een paracommerciële horeca-inrichting. Deze vergunning is bestemd voor de openbare inrichting (Stichting het Vestingmuseum) gelegen aan Westwalstraat 6 te Naarden (gemeente Gooise Meren). De Burgemeester is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

Er is een concept vergunning opgesteld

De aanvraag en de ontwerp vergunning liggen met ingang van woensdag 4 september 2019 gedurende een periode van zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren. (Brinklaan 35 te Bussum)

Met toepassing van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, onder meer afdeling 3.4., wordt een zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit houdt in dat de burgemeester de aanvrager van de vergunning alsmede belanghebbenden in de gelegenheid stelt zijn of haar zienswijze op deze concept vergunning naar voren te brengen. Dit kan mondeling, schriftelijk of digitaal en wel gedurende de periode van zes weken waarin de ontwerpvergunning ter inzage ligt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan: Burgemeester van Gooise Meren, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, postbus 6000, 1400 HA te Bussum ofwel digitaal naar het mailadres, vergunningen@gooisemeren.nl

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact opgenomen worden met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het telefoonnummer (035) 207 09 20. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de eventueel ingebrachte zienswijzen neemt de burgemeester een definitief besluit over de aanvraag tot het verlenen van de drank- en horecavergunning. (verzonden: 3 september 2019)