Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 49570Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van 5 september 2019, voor een periode van zes weken, tot en met 16 oktober 2019 voor eenieder ter inzage ligt:

 

 • 1.

  Het ontwerpbestemmingplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPMHakkelaarsbrug3-on01.

 

Omschrijving

De huidige woning aan de Hakkelaarsbrug 3 te Muiderberg ligt onder de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Diemen - Lelystad. In het kader van de ‘Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding’ heeft de gemeente het perceel aangekocht. Voorwaarde bij de aankoopregeling is dat de woonbestemming komt te vervallen. Dit betekent dat de huidige bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ gewijzigd moeten worden. Het perceel wordt met het voorliggende bestemmingsplan bestemd als ‘Groen’. Zodat de bestemming in overeenstemming is met de aangrenzende gronden die eveneens een groenbestemming hebben. De reeds aanwezige dubbelbestemmingen ‘Waarde – Cultuurhistorie’, Leiding – Hoogspanningsverbinding’ en ‘Waterstaat – Waterkering’ blijven behouden en worden conform het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ (2014) bestemd.

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn wordt het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’ beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is in te zien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken (met ingang van 5 september 2019 tot en met 16 oktober 2019) kan eenieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen.

 • 1.

  Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000, 1400 HA Bussum, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’.

 • 2.

  Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden, op afspraak, naar voren worden gebracht bij de projectleider mw. J.E. Filippo via 035-2070000.

 •  

 •