Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2019, 4956Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan "Poort van Geleen 2018" , gemeente Sittard-Geleen

Logo Sittard-Geleen

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 28 januari 2019 gedurende een periode van zes weken, derhalve tot 11 maart 2019, het ontwerp van het bestemmingsplan "Poort van Geleen 2018” voor een ieder ter inzage ligt in de stadswinkel locatie Geleen Markt 1 in Geleen. De Stadswinkel is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en donderdagavond van 18.00-20.00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens in te zien op: www.ruimtelijkeplannen.nl;

plan-id.: NL.IMRO.1883.BPPoortvGeleen2018-ON01

Planbegrenzing:

Het plangebied wordt begrensd door de Burgemeester Lemmensstraat aan de westzijde, de Seringenstraat aan de zuidzijde, de woonbebouwing aan de Meidoornstaat aan de oostzijde en het 'Hof van Limburg' aan de noordzijde.

Inhoud van het bestemmingsplan:

Het geldende bestemmingsplan “Poort van Geleen” staat twee bouwvlakken toe, voorzien van maximum bouwhoogten en bebouwingspercentages. De gewenste nieuwbouw voor de vestiging van Basic Pharma past niet binnen de regelgeving van dit plan voor wat betreft ligging en omvang van de bouwvlakken en toegestane bouwhoogte.

Het nieuwe bestemmingsplan geeft de juridisch-planologische grondslag voor de realisatie voor de nieuwbouw van het bedrijf.

Zienswijzen:

Binnen de termijn van ter inzage legging kan eenieder naar keuze schriftelijk of mondeling (maar bij voorkeur schriftelijk) zijn of haar zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Raad van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling, na telefonische afspraak met dhr. R. Driessen, telefoon 14046. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Sittard-Geleen, 28 januari 2019.

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen.