Verkeersmaatregelen 50-jarig jubileumfeest van Maeykehiem in een tent van 18 september tot en met 22 september 2019 de locatie Bouwen 17 te Sint Nicolaasga

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190120/1940177708

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Maeykehiem te Sint Nicolaasga binnengekomen op 16 juli 2019 om ten behoeve van het houden van een 50-jarig jubileumfeest van Maeykehiem in een tent van woensdag

18 september tot en met zondag 22 september 2019 de locatie Bouwen 17 te Sint Nicolaasga een weg in het centrum van Sint Nicolaasga af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende weg;

 • deze weg binnen de bebouwde kom van Sint Nicolaasga ligt en in beheer en onderhoud is bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een deel van de Bouwen, ter hoogte van de Dobbeleane in Sint Nicolaasga gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de volgende momenten:

 • -

  18 september 2019 van 09:00 uur tot 00:00 uur;

 • -

  19, 20 en 21 september 2019 van 09:00 uur tot 17:00 uur;

 • -

  22 september 2019 van 13:00 tot 19:00 uur.

Joure, 2 september 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven