Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2019, 49474Ruimtelijke plannenBekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel"

Logo Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel” met ingang van maandag 9 september 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het realiseren van een nieuwe woningbouwlocatie in de kern Hulsel. Het gaat om het gebied ten noorden van van de kern, ingesloten tussen de Kanten, Eversacker en Wijenhof. Het nieuwe woongebied wordt voor een klein deel op het bestaande sportpark geprojecteerd. Hierbij wordt één sportveld opgeofferd. Het bestaande clubgebouw en het hoofdveld worden gehandhaafd.

 

Al eerder heeft de gemeente een voorschot op deze woningbouwontwikkeling genomen door het betreffende gebied aan te duiden als toekomstig gebied voor woningbouw.

 

Het bestemmingsplan gaat voor de nieuwe woningbouwontwikkeling uit van in totaal 25 woningen. Het bestemmingsplan maakt meerdere typen woningen mogelijk, waardoor meer flexibiliteit ontstaat en aan de woonwensen van de bewoners wordt voldaan.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

 

U kunt het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen op de landelijke website www.ruimelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPHwoon4004-ON01.

 

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar maken.

 

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA in Reusel, met datum, uw naam, adres en handtekening. Het is niet mogelijk om zienswijzen per e-mail in te dienen.

 

Wilt u mondeling uw zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u een afspraak maken met Màdy Verkooijen. U bereikt haar van dinsdag tot en met donderdag via het telefoonnummer (0497) 650 608 of via het e-mailadres m.verkooijen@reuseldemierden.nl.

De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

 

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Màdy Verkooijen. U bereikt haar van dinsdag tot en met donderdag via het telefoonnummer (0497) 650 608 of via het e-mailadres m.verkooijen@reuseldemierden.nl.

 

Reusel, 6 september 2019.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris, De burgemeester (wnd),

Mw. R.B.P.M. Brekelmans. J. Eugster.