Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 49472Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van SZW van 29 augustus 2019, nr. 2019-0000122675, tot aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de aanvraag van DNV GL Business Assurance B.V. te Barendrecht van 5 augustus 2019;

Overwegende, dat het verzoek van DNV GL Business Assurance B.V. vergezeld gaat van accreditatiecertificaat nr. I319 voor accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012 van de Raad voor Accreditatie betreffende de onderzoeken en procedures waarvoor zij verzoekt aangewezen en aangemeld te worden;

Gelet op artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, artikel 13 en artikel 33 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016.

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. Wet:

Warenwet;

b. Besluit:

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016;

c. Beschikking:

het besluit waarmee DNV GL Business Assurance B.V. wordt aangewezen als EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie;

d. EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie, richtlijn:

hetgeen het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 daaronder verstaat;

e. DNV GL Business Assurance B.V.:

DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB te Barendrecht, KvK-nummer 24273935, vestigingsnummer 000017540917.

Artikel 2

DNV GL Business Assurance B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld drukapparatuur 2016 bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 – warenwetregeling 2016

Drukapparatuur – gebruiksfase

Nr.

Werkveld

Taken

Methode & procedure

1

Drukapparatuur

Keuring voor ingebruikneming

Artikel 21

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

2

Drukapparatuur

Herkeuring van aangewezen drukapparatuur met vaste termijn

Artikel 22

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

3

Drukapparatuur

Beoordeling van reparatie

Artikel 26

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

4

Drukapparatuur

Beoordeling van wijziging

Artikel 26

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

5

Drukapparatuur

Intredekeuring

Artikel 23

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016

Artikel 3

DNV GL Business Assurance B.V. wordt aangewezen als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld drukapparatuur 2016 bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Richtlijn 2014/68/EU

Drukapparatuur

Nr.

Werkveld

Taken

Methode & procedure

1

Drukapparatuur en

samenstellen

Interne productiecontrole plus instrumentcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module A2)

Bijlage III-2 module A2

2

Drukapparatuur en

samenstellen

EU-Typeonderzoek – productietype (module B)

Bijlage III-3, 3.1 module B

3

Drukapparatuur en

samenstellen

EU-Typeonderzoek – ontwerptype (module B)

Bijlage III-3, 3.2 module B

4

Drukapparatuur en

samenstellen

Conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole plus productcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen (module C2)

Bijlage III, module C2

5

Drukapparatuur en

samenstellen

Conformiteit met het type op basis van de keuring van de drukapparatuur (module F)

Bijlage III, module F

6

Drukapparatuur en

samenstellen

Conformiteit op basis van eenheidskeuring (module G)

Bijlage III, module G

7

Drukapparatuur en

samenstellen

Conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging plus ontwerponderzoek (module H1) in combinatie met registratie C024

Bijlage III, module H1

8

Drukapparatuur en

samenstellen

Goedkeuring voor uitvoeringsmethoden voor permanente verbindingen voor drukapparatuur van de categorieën II, III en IV

Bijlage I, 3.1.2.

Artikel 4

  • 1. Indien de accreditatie voor het werkveld waarvoor de instantie is aangewezen, komt te vervallen, zal deze aanwijzing aldus worden geschorst, dat de instantie niet meer bevoegd is tot het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden, maar wel verplicht is zorg te dragen voor de overdracht van de desbetreffende klantdossiers aan een door de klant te bepalen conformiteitsbeoordelingsinstantie waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel, indien op het desbetreffende werkveld geen andere conformiteitsbeoordelingsinstantie werkzaam is, aan de Minister op een door hem te bepalen wijze.

  • 2. Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie niet meer voldoet aan de aanwijzingscriteria die zijn vermeld in artikel 7a, eerste lid van de Warenwet, artikel 13 of artikel 33 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.

  • 3. Een aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie die haar taken waarvoor zij is aangewezen beëindigt of waarvan de aanwijzing door tijdsverloop vervalt of waarvan de aanwijzing door Onze Minister wordt ingetrokken, draagt tijdig voorafgaand aan de beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk de datum waarop de aanwijzing eindigt, haar dossiers over aan een andere conformiteitsbeoordelingsinstantie waarmee haar certificaathouders een overeenkomst zijn aangegaan. Indien er geen andere certificerende instelling is, draagt de certificerende instelling de dossiers tijdig over aan Onze Minister.

Artikel 5

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze nieuwe beschikking wordt geplaatst komen de volgende beschikkingen te vervallen:

Reeds afgegeven certificaten onder deze beschikkingen blijven onverminderd geldig.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze beschikking, vervalt, voorbehouden een geldige accreditatie, met ingang van 1 juni 2021.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze, H.C. van Hoorn Directeur Toezicht en Opsporing