Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 49468Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 augustus 2019, nr. 2019-0000121594, tot gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende dat de Raad voor Accreditatie de accreditatie van SGS Nederland B.V. per 25 september 2018 heeft geschorst voor de taak ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat’, als zodanig vermeld in de richtlijn 2006/42/EG;

Overwegende, dat de aanwijzing van SGS Nederland B.V. per 25 september 2018, geschorst is voor de taak ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat’, als zodanig vermeld in de richtlijn 2006/42/EG, welke schorsing is opgelegd in beschikking met nummer 2018-0000180719, publicatienummer 20560 en publicatiedatum 15 april 2019;

Overwegende dat de Raad voor Accreditatie op 7 juni 2019 heeft besloten tot intrekking van de accreditatie voor de taak ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat’, als zodanig vermeld in de richtlijn 2006/42/EG;

Overwegende dat de taak ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat’ vallend onder de richtlijn 2006/42/EG per 7 juni 2019 niet meer vermeld staat op de scope van SGS Nederland B.V.;

Overwegende dat een geldige accreditatie, afgegeven door de Raad voor Accreditatie voorwaardelijk is voor een aanwijzing en aanmelding als EU-conformiteitbeoordelingsinstantie betreffende het werkveld machines;

Gelet op het feit dat op 24 juli 2019 aan SGS Nederland B.V. een voornemen tot gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing per 7 juni 2019 is verzonden;

Gelet op het feit dat op het voornemen tot gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. niet binnen de gestelde termijn van twee weken een zienswijze is ontvangen;

Gelet op artikel 7a, derde lid van de Warenwet en artikel 6g van het Warenwetbesluit machines.

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. Beschikking:

het besluit waarmee een deel van de aanwijzing van SGS Nederland B.V., namelijk die aangaande de taak ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat’, als zodanig vermeld in de richtlijn 2006/42/EG, wordt ingetrokken;

b. EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie:

hetgeen het Warenwetbesluit machines daaronder verstaat;

c. SGS Nederland B.V.:

SGS Nederland B.V., Malledijk 18, 3208 LA te Spijkenisse, Kvk-nummer 24226722, vestigingsnummer 000017067103.

Artikel 2

De aanwijzing voor de taak ‘Hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen waarbij een gevaar voor een vrije val van meer dan 3 meter bestaat’, zoals vermeld in artikel 4 van de aanwijzingsbeschikking met nummer 2018-0000141616, publicatiedatum 11 oktober 2018 en publicatienummer 56940, afgegeven op basis van accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012 met nummer I021 en vallend onder de richtlijn 2006/42/EG, wordt met terugwerkende kracht per 7 juni 2019 ingetrokken;

Artikel 3

Door de intrekking van de aanwijzing zoals genoemd onder artikel 2 van deze beschikking, betreffende het werkveld machines is SGS Nederland B.V. definitief niet meer bevoegd tot het uitvoeren van de in artikel 4 van de betreffende aanwijzingsbeschikking vermelde certificerende werkzaamheden. Ten overvloede zij hier opgemerkt dat SGS Nederland B.V., vanaf 25 september 2018, al voor deze werkzaamheden was geschorst en dat tegen deze schorsing door haar geen bezwaar was aangetekend.

SGS Nederland B.V. is verplicht zorg te dragen voor de overdracht van desbetreffende klantdossiers aan een door de klant te bepalen EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie waarmee SGS Nederland B.V. een overeenkomst heeft afgesloten. SGS Nederland B.V. laat per ommegaande weten met welke EU-CBI’s zij een overeenkomst heeft gesloten, hoe zij haar klanten heeft geïnformeerd over het verlies van haar bevoegdheid en welke maatregelen ze in dit verband zal treffen.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking na publicatie in de Staatscourant met terugwerkende kracht per 7 juni 2019.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze, H.C. van Hoorn Directeur Toezicht en Opsporing