Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 49403VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid verkeersbesluit voor het weren van vrachtverkeer binnen de woonwijken van Buitenveldert.

Logo Amsterdam

Nummer Z-19-77023 d.d. 2 september 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • dat het een bestuurlijke wens is om de verkeersveiligheid te verbeteren door het vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren op wegen zonder vrij liggende fietspaden, schoolroutes en in de woonwijken waar een 30 km regime geldt in Buitenveldert(artikel 2 lid 1a Wegenverkeerswet);

 • dat deze wens te maken heeft met het vergroten van de verkeersveiligheid en het waarborgen van de vrijheid van het fietsverkeer in Buitenveldert voor bescherming van vooral kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, waaronder schoolgaande kinderen en ouderen in samenhang met toenemende economische ontwikkeling waaronder werkzaamheden(artikel 2 lid 1 a, b en d Wegenverkeerswet);

 • dat om de verkeersveiligheid te vergroten voor deze kwetsbare verkeersdeelnemers het vrachtverkeer zoveel mogelijk gebruik moet maken van de doorgaande noord-zuid richting gelegen wegen met vrij liggende fietspaden, de Amstelveensweg, Buitenveldertselaan en de Europaboulevard tussen de De Boelelaan en de stadsgrens met Amstelveen, Van Leijenberghlaan tussen de Van Nijenrodeweg en de De Boelelaan en de Van der Boechorststraat tussen de Van Nijenrodeweg en de De Boelelaan, en in de oost-west richting gelegen wegen met vrij liggende fietspaden, de Van Nijenrodeweg en de De Boelelaan tussen de Europaboulevard en de Amstelveenseweg, de Arent Janszoon Ernststraat tussen de Buitenveldertselaan en de Van Leijenberghlaan;

 • dat er een uitzondering gemaakt wordt voor drie gebieden en wel rond het Gelderlandplein, Radboud en Groot Essenburg , dit in verband met de hier gelegen winkels die bevoorraad moeten worden;

 • dat dit geregeld kan worden met een geslotenverklaring voor vrachtverkeer voor alle ontsluitingswegen zonder vrij liggende fietspaden en in de woonwijken waar een 30 km regime geldt in Buitenveldert;

 • dat er een uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde ontsluitingswegen zonder vrij liggende fietspaden en- in woonwijken waar een 30 km regime geldt omdat rekening wordt gehouden met de bevoorrading van winkels, door een tijdvenster in te stellen van 15.00 uur tot 09.00 uur, waardoor dus van 09.00 uur tot en met 15.00 uur er wel gebruik van de wegen mag worden gemaakt;

 • dat op 11 juli 2017 een verkeersbesluit voor het weren van vrachtverkeer in Buitenveldert is genomen;

 • dat op 11 april 2018 het verkeersbesluit is gewijzigd vanwege zes bezwaarschriften;

 • dat aan één bezwaar nog niet tegemoet is gekomen hetgeen wel was toegezegd;

 • dat dit met dit verkeersbesluit wordt gerepareerd;

 • dat er een uitzondering wordt gemaakt voor bepaalde ontsluitingswegen zonder vrij liggende fietspaden en- in woonwijken waar een 30 km regime geldt omdat rekening wordt gehouden met de bevoorrading van twee Jumbo supermarkten door een tijdvenster in te stellen van 08.00-09.00 en 15.00-17.00 uur, waardoor buiten deze tijdvensters wel gebruik van de wegen gemaakt mag worden;

 • dat dit verkeersbesluit in de plaats treedt van hetgeen in de beslissing op bezwaar van het dagelijks bestuur van 29 mei 2018 (2017-346/Z-17-58935) inzake het verkeersbesluit d.d. 13 juli 2017, onder punt III was bepaald, voor zover het betreft de afspraken over de bevoorrading van de Jumbo winkels aan de Buitenveldertselaan en de Kastelenstraat;

 • dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

 • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 22-08-2019 positief gereageerd;

 • dat deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

Besluit

 

1. a. door het verwijderen van verkeersborden conform model C7 (zone) van Bijlage I van het

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor vrachtverkeer” te

 • verwijderen op de volgende locaties:

Voor alle ontsluitingswegen zonder vrij liggende fietspaden en in de woonwijken

waar een 30 km regime geldt, dit verbod geldt voor het gebied tussen de

De Boelelaan, stadsgrens met Amstelveen, Europaboulevard en Amstelveenseweg

uitgezonderd Loowaard tussen de Van Leijenberghlaan en de Willem van Weldammelaan,

Willem van Weldammelaan tussen de Arent Janszoon Ernststraat en Loowaard, een gedeelte

van Radboud (zie tekening), Groot Essenburg, Cannenburg tussen de Buitenveldertselaan en

Groot Essenburg, Arent Janszoon Ernststraat tussen de Buitenveldertselaan en schuin

tegenover perceel nummer 1013 t/m 1123 et na de inrit/uitrit aan de achterzijde van het VU

komend vanaf de Buitenveldertselaan (VB nummer Z-18-64593 en besluitdatum 11-04-2018

onder punt 2a );

b. door het verwijderen van verkeersborden conform model C7 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor vrachtverkeer” te

verwijderen op de volgende locatie( VB nummer Z-18-64593 en besluitdatum 11-04-

2018 onder punt 2b);

1. Van Boshuizenstraat tussen Europaboulevard en de Van Heenvlietlaan met als onderbord

15.00- 09.00 uur;

2. Van Heenvlietlaan tussen de Van Boshuizenstraat en de ingang van de gemeente werf met als

onderbord 15.00-09.00 uur;

3. De Cuserstraat tussen de Buitenveldertselaan en Marquette met als onderbord 08.00-10.00 en

14.00-17.00 uur;

4. Marquette tussen de De Cuserstraat en Marquette met als onderbord 08.00-10.00 en 14.00-17.00

uur;

5. Marquette tussen Marquette en Marquette met als onderbord 08.00-10.00 en 14.00-17.00 uur;

6. Marquette tussen Marquette en Beeckenstein met als onderbord 15.00-09.00 uur;

7. Ter Kleef tussen Beeckenstein en Rooswijck met als onderbord 15.00-09.00 uur.

8. Beeckenstein tussen Rooswijck en Marquette met als onderbord 15.00-09.00 uur;

9. Rooswijck tussen Beeckenstein en Marquette met als onderbord 15.00-09.00 uur;

10. Van der Boechorststraat tussen de Van Nijenrodeweg en Goudestein met als onderbord 15.00-09.00

uur;

11. Goudestein tussen Van der Boechorststraat en Landskroon met als onderbord 15.00-09.00 uur;

12. Landskroon vanaf Goudestein met als onderbord 15.00-09.00 uur.

13. De Klencke met als onderbord 15.00-09.00 uur;

14. De Cuserstraat tussen Amstelveenseweg en De Cuserstraat ter hoogte van perceel 83 met als

onderbord 15.00-09.00 uur;

15. De Cuserstraat tussen De Cuserstraat ter hoogte van perceel 83 en De Cuserstraat ter hoogte van

perceel 91 met als onderbord 15.00-09.00 uur.

2. a. door het plaatsen van verkeersborden conform model C7(zone) van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor vrachtverkeer in

een zone in te stellen” te plaatsen op de volgende locaties:

Voor alle ontsluitingswegen zonder vrij liggende fietspaden en in de woonwijken

waar een 30 km regime geldt, dit verbod geldt voor het gebied tussen de

De Boelelaan, stadsgrens met Amstelveen, Europaboulevard en

Amstelveenseweg uitgezonderd Loowaard tussen de Van Leijenberghlaan en de

Willem van Weldammelaan, Willem van Weldammelaan tussen de Arent Janszoon

Ernststraat en Loowaard, een gedeelte van Radboud(zie tekening), Groot

Essenburg, Cannenburg tussen de Buitenveldertselaan en Groot Essenburg, Arent

Janszoon Ernststraat tussen de Buitenveldertselaan en schuin tegenover perceel

nummer 1013 t/m 1123 net na de in/uitrit aan de achterzijde van het VU komend

vanaf de Buitenveldertselaan;

 

b. door het plaatsen van verkeersborden conform model C7 van Bijlage I van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gesloten voor vrachtverkeer” te

plaatsen op de volgende locatie:

1. Van Boshuizenstraat tussen Europaboulevard en de Van Heenvlietlaan met als

onderbord 08.00-09.00 uur en van 15.00-17.00 uur;

2. Van Heenvlietlaan tussen de Van Boshuizenstraat en de Van Nijenrodeweg met als onderbord

08.00-09.00 uur en van 15.00-17.00 uur;

3. Van Heenvlietlaan tussen de Van Nijenrodeweg en de ingang van de gemeentewerf met als

onderbord 15.00-09.00 uur ;

4. De Cuserstraat tussen de Buitenveldertselaan en Marquette met als onderbord 08.00-09.00 uur en

15.00-17.00 uur;

5. Marquette tussen de De Cuserstraat en Marquette met als onderbord 08.00-09.00 uur en 15.00-

17.00 uur;

6. Marquette tussen Marquette en Marquette met als onderbord 08.00-09.00 uur en 15.00-17.00 uur;

7. Marquettetussen Marquette en Beeckenstein met als onderbord 15.00-09.00 uur;

8. Ter Kleef tussen Beeckenstein en Rooswijck met als onderbord 15.00-09.00 uur;

9. Beeckenstein tussen Rooswijck en Marquette met als onderbord 15.00-09.00 uur;

10. Rooswijck tussen Beeckenstein en Marquette met als onderbord 15.00-09.00 uur;

11. Van der Boechorststraat tussen de Van Nijenrodeweg en Goudestein met als onderbord 15.00-

09.00 uur;

12. Goudestein tussen Van der Boechorststraat en Landskroon met als onderbord 15.00-09.00 uur;

13. Landskroon vanaf Goudestein met als onderbord 15.00-09.00 uur;

14. De Klencke met als onderbord 15.00-09.00 uur;

15. De Cuserstraat tussen Amstelveenseweg en De Cuserstraat ter hoogte van perceel 83 met als

onderbord 15.00-09.00 uur;

16. De Cuserstraat tussen De Cuserstraat ter hoogte van perceel 83 en De Cuserstraat ter hoogte van

perceel 91 met als onderbord 15.00-09.00 uur.

 

Dat dit verbod geldt voor het gebied wat op de tekening aangeduid wordt die als bijlage bij dit besluit zit;

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

Amsterdam, 2 september 2019

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken