Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 49402VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Snelfietsroute Ede-Veenendaal

Logo Ede

2019032117888

Burgemeester en wethouders gemeente Ede

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat:

de Verlengde Blokkenweg, de Frankeneng en de Blokkenweg in Ede wegen zijn zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

deze wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Ede;

de Verlengde Blokkenweg en de Blokkenweg erftoegangswegen zijn binnen de bebouwde kom met een 30 km/uur regime;

de Frankeneng een gebiedsontsluitingsweg is binnen de bebouwde kom met een 50 km/uur-regime;

overwegende dat,

in het Fietsplan de route Verlengde Blokkenweg-Blokkenweg-Frankeneng als een ontbrekende schakel wordt beschouwd in het snelle fietspadnetwerk tussen de Galvanistraat/Frankeneng en het station Ede-Wageningen;

er fietsvoorzieningen ontbreken op de Verlengde Blokkenweg en de Blokkenweg tussen de Koepeltunnel en het winkelcentrum Spindop;

er daarom een solitair fietspad wordt gerealiseerd langs de Verlengde Blokkenweg en de Blokkenweg tussen de Koepeltunnel en het winkelcentrum Spindop;

aansluitend daarop ook het fietspad tussen Galvanistraat en Koepeltunnel wordt heringericht;

deze route een verplicht fiets- en bromfietspad wordt op basis van de volgende uitgangspunten:

- een breedte van 4,50 meter zodat de snelheidsverschillen tussen de gebruikers goed zijn te faciliteren;

- een eenduidig regime voor de (brom)fietsers:

ter hoogte van de Koepeltunnel is het reeds noodzakelijk bromfietsers van het fietspad gebruik te laten maken;

ten westen van de Galvanistraat loopt de fietsroute op een parallelweg waar bromfietsers reeds zijn toegestaan;

vanaf het viaduct A30 richting het westen ligt er reeds een bestaand fiets- en bromfietspad;

- de maximumsnelheid van 30 km/uur voor alle gebruikers duidelijk is;

hiermee het niet nodig is om éénrichting in te stellen achter het winkelcentrum van de Spindop als bromfietsers op de rijbaan van de Verlengde Blokkenweg en Blokkenweg worden toegestaan;

de geluidsoverlast voor de aangrenzende woningen wordt beperkt omdat de bromfietsers gebruik moeten maken van het fiets- en bromfietspad die verder van de woningen afligt dan de rijbaan van de Verlengde Blokkenweg en Blokkenweg;

het daarom noodzakelijk is verkeersborden verplicht brom/fietspad (G12a) en einde verplicht brom/fietspad (G12b) te plaatsen;

de voorrang op de aansluitingen van de instekers van het fietspad op de Verlengde Blokkenweg, de Frankeneng en de Blokkenweg wordt geregeld door voorrangsdriehoeken om hiermee een duidelijke en overzichtelijke voorrangssituatie te realiseren voor al het verkeer;

dit aansluit bij de voorrangsregeling ter hoogte van het parkeerterrein van het winkelcentrum Spindop waar de voorrang is geregeld via een inritconstructie;

de voorrang op de aansluitingen van de instekers op de snelle fietsroute wordt geregeld door voorrangsdriehoeken, zodat het doorgaande verkeer op de snelle fietsroute zonder belemmeringen kan rijden;

de snelheid op de Verlengde Blokkenweg en Blokkenweg wordt geremd door het nemen van snelheidsremmende maatregelen;

overwegende dat,

het fietspad wordt doorgetrokken ter hoogte van de Kerkweg zodra de overweg is afgesloten;

de verlenging van het fietspad achter het winkelcentrum Spindop langs en richting het station Ede-Wageningen is in voorbereiding en hiertoe wordt een afzonderlijk verkeersbesluit voorbereid;

overwegende dat,

om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren, de weggebruikers en passagiers te beschermen en  de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan te waarborgen en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen en te beperken, is het noodzakelijk om overeenkomstig bijgevoegde tekening bovengenoemde verkeersmaatregelen in te stellen;

voorts overwegende dat:

het verkeersplan is gecommuniceerd aan de aanwonenden via een informatieavond;

overeenkomstig het gestelde in artikel 24 BABW is overleg gevoerd met de korpschef van politie, in deze diens gemandateerde, en deze positief heeft geadviseerd;

de maatregelen worden ingesteld overeenkomstig de bijgevoegde tekening.

mede gelet op het bepaalde in:

- hoofdstuk I artikel 2 en hoofdstuk II paragraaf 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

- de paragrafen 6 en 7 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; 

BESLUIT

 

I. overeenkomstig bijgevoegde tekening de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

- een verplicht fiets- bromfietspad aan te leggen door het plaatsen van borden G12a en G12b uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

- het realiseren van voorrangsdriehoeken waar de instekers aansluiten op het fietspad;

- het verwijderen van voorrangsdriehoeken op de meest westelijke aansluiting van het fietspad op de Verlengde Blokkenweg.

 

II. afschrift te zenden aan:

- de korpschef van politie Oost-Nederland;

- de brandweercommandant van Ede.

 

Ede 2-9-2019

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

Harriette Campen

Afdelingsmanager ]afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Richard Avest, (0318) 267387, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de datum waarop u uw brief schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

- uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.