Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2019, 49356VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Amsterdamsepad Landsmeer

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Registratienummer: 19.1877293

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Na overweging van het volgende:

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW 1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering en doel

Het Amsterdamsepad is een belangrijk fietsontsluiting tussen de gemeente Landsmeer en gemeente Amsterdam. Het Amsterdamsepad kent verschillende regimes qua bebording, doordat het pad door verschillende wegbeheerders wordt beheerd (gemeente Amsterdam en HHNK). Om de gebruiker duidelijkheid te geven en tevens handhaving mogelijk te maken, dient het pad voorzien te worden van eenduidige bebording. In samenspraak met een groep bewoners en de wegbeheerders is besloten van het Amsterdamsepad een verplicht fietspad te maken (verkeersbesluit gemeente Amsterdam Z18-85571/7627 gepubliceerd op 21-06-2018). Daarnaast sluit het toelaten van snorfietsers aan bij het huidige gebruik van het Amsterdamsepad en wordt het Amsterdamsepad beschouwd als meest veilige route voor snorfietsen naar Amsterdam.

Op het Pieter Weerspad worden extra borden geplaatst ter verduidelijking dat bestemmingsverkeer is toegestaan.

Hierbij worden de volgende acties ondernomen op het Amsterdamsepad ter hoogte van de Giessenbuurt:

 • -

  Verwijderen bord G13 (onverplicht fietspad);

 • -

  Verwijderen onderbord 'Dus niet brommen en snorren';

 • -

  Plaatsen bord G11 (verplicht fietspad);

 • -

  Plaatsen bord G12 (einde verplicht fietspad).

Halverwege het Amsterdamsepad, ten noorden van het Pieter Weerspad worden de volgende acties ondernomen:

 • -

  Verwijderen bord G13 (onverplicht fietspad);

 • -

  Verwijderen bord G14 (einde onverplicht fietspad);

 • -

  Plaatsen bord G11 (verplicht fietspad).

Halverwege het Amsterdamsepad, ten zuiden van het Pieter Weerspad worden de volgende acties ondernomen:

 • -

  Verwijderen bord G13 (onverplicht fietspad);

 • -

  Verwijderen bord G14 (einde onverplicht fietspad);

 • -

  Plaatsen bord G11 (verplicht fietspad).

Op het Pieter Weerspad, aan beide zijde van het Amsterdamsepad, worden de volgende acties ondernomen:

 • -

  Plaatsen 2x bord G11 (verplicht fietspad);

 • -

  Plaatsen 2x onderbord 'uitgezonder bestemmingsverkeer'.

Het nemen van dit besluit heeft als doel:

-Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland. Deze adviseerden positief op het voorgenomen besluit.

Advies gemeente Landsmeer

Overeenkomstig artikel 25 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met gemeente Landsmeer. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

Besluit

I. Het wijzigen van de status van het Amsterdamsepad in verplicht fietspad door het verwijderen van borden G13 en G14 en het plaatsen van borden G11 en G12.

II. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus besloten d.d. 26-08-2019

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

 

 

S.A. Langeweg

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

 

Dit besluit is vastgesteld krachten de Delegatieregling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan Het Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit worden verkregen.

 

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

- Gemeente Landsmeer, Postbus 1, 1121 XC landsmeer.

- Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

 

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.