Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2019, 49099VerkeersbesluitenOnderwerp: Het instellen van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aan de Deurningerstraat te Enschede.

Logo Enschede

Datum : 28 augustus 2019

Ons kenmerk : V-2019-4974 1900084867

 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Besluit

  • Door het plaatsen van verkeersbord E4 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’ en onderbord OB504 (schuine pijl links en/of rechts) volgens bijlage 1 van het RVV 1990 twee parkeerplaatsen aan te wijzen op de Deurningerstraat, direct ten zuiden van de Rossinilaan, die het opladen van elektrische voertuigen als specifiek doel hebben.

 

 

Belangenafweging en motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van het/de genoemde doel(en) in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

Bij de afweging van de diverse belangen is deze doelstelling zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

 

Er is overleg gevoerd met de verkeersadviseur (gemandateerd vertegenwoordiger) van Politie Oost-Nederland, district Twente, die kan instemmen met deze maatregel.

 

Huidige situatie

Het is voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten beschikt kan worden. Om openbare parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen, dienen de parkeerplaatsen door middel van een verkeersbesluit specifiek aangewezen te worden. Hiervoor zal een oplaadpaal geplaatst worden in de openbare ruimte. Aan deze palen kunnen 2 voertuigen gelijktijdig opladen.

 

Aanleiding nieuw verkeersbesluit

Vanwege een recente aanvraag is het wenselijk om twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Deurningerstraat te Enschede aan te wijzen als parkeerplaatsen die het opladen van elektrische voertuigen als specifiek doel hebben.

 

Doelstelling nieuw verkeersbesluit

De gereserveerde parkeerplaatsen bij een oplaadpaal mogen door iedereen gebruikt worden om een elektrisch voertuig op te laden. Het is dus geen gereserveerde parkeerplaats voor een specifiek persoon. Het parkeren van niet-elektrische voertuigen en elektrische voertuigen, die niet opladen bij de laadpaal, moeten worden vermeden.

 

Wettelijk kader

Het nemen van een verkeersbesluit is volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 vereist indien:

  • door plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden, een gebod of verbod wordt ingesteld of aangepast,

 

Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in te trekken.

 

Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de (gemandateerd vertegenwoordiger van) de korpschef conform artikel 24 van het BABW.

Situatieschets

 

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. In het bezwaarschift moeten in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen zijn:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • de datum van vermelding in de digitale Staatscourant;

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt (met vermelding van besluitnummer);

  • de reden waarom u het er niet mee eens bent;

  • uw handtekening;

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 28 augustus 2019.

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

G.E.S. Walgemoet,

hoofd afdeling Vergunnen