Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoesStaatscourant 2019, 49069Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Gasthuis Goes

Logo Goes

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 29 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan Gasthuis Goes gedurende zes weken digitaal te raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ ?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO19-ON99 en tevens beschikbaar is via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het stadskantoor.

Het ontwerp heeft betrekking op het nieuw bouwen van het Gasthuis op het perceel kadastraal bekend gemeente Goes, sectie F, nummer 2632. Het plangebied ligt tussen de Oostsingel, Kievitlaan, Heernisseweg en de Oude Singel.

Tijdens de genoemde termijn kan schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt worden bij de raad van de gemeente Goes, postbus 2118, 4460 MC in Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, Martin Jonker, 0113-249682 of m.jonker@goes.nl.