Rectificatie bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Plattelandswoning Heikant 2, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Plattelandswoning Heikant 2’ gewijzigd vastgesteld.

Deze bekendmaking betreft een rectificatie van de eerdere bekendmaking van 31 juli 2019.

De rectificatie is noodzakelijk, omdat bij de eerdere bekendmaking niet alle stukken op de juiste wijze digitaal beschikbaar zijn gesteld. Hiermee wordt dit hersteld.

 

Plangebied en doel

 

Bij het melkveebedrijf aan de Heikant 2-4 ten oosten van Moergestel zijn twee bedrijfswoningen aanwezig. De 2e bedrijfswoning is niet langer nodig voor de agrarische bedrijfsvoering.

Hierdoor is de wens ontstaan om deze woning aan derden te kunnen verhuren of te verkopen. Dit is vanuit planologisch oogpunt niet toegestaan omdat een bedrijfswoning alleen mag worden bewoond door personen die aan het agrarisch bedrijf zijn verbonden. Als oplossing voor deze problematiek is op 1 januari 2013 de Wet plattelandswoningen geïntroduceerd. Het instrument plattelandswoning biedt daarbij de mogelijkheid om een bedrijfswoning te laten bewonen door een derde zonder binding met het agrarisch bedrijf.

 

Om een passend planologisch kader te creëren heeft een herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

 

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Plattelandswoning Heikant 2' [NL.IMRO.0824.BPHeikant2-VA01] gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 6 september 2019 tot en met 17 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

     

    ­

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven