Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2019, 48921Ruimtelijke plannenKennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal”

Logo Rijswijk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het ontwerpbestemmingsplan “Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal” voor een ieder ter inzage ligt met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 17 oktober 2019.

Aanleiding en aard bestemmingsplan

De provincie Zuid-Holland is gestart met groot onderhoud aan de oevers langs het Rijn-Schiekanaal. De te vervangen oeverconstructies zijn aan het einde van de levensduur en voldoen niet meer aan de huidige norm. Ter hoogte van de verffabriek (Delftweg 58a-65) wordt de vaarweg over een lengte van circa 260 meter tussen 1,30 meter en 1,75 meter verbreed. De vaarwegverbreding wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van een verbetering van de doorvaart van het bestaande vaarverkeer en het voldoen aan veiligheidsnormen. De capaciteit van de vaarweg neemt niet toe. Het aantal schepen dat gebruikt maakt van de vaarwegen blijft gelijk. Aangezien de vaarwegverbreding niet past binnen de geldende beheersverordening “Kraayenburg” is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal” (inclusief bijlagen) en het bijbehorende ontwerpvaststellingsbesluit liggen met ingang van vrijdag 6 september tot en met donderdag 17 oktober 2019 ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten/bpVrbrdingDelftwg. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpVrbrdingDelftwg-ON01.

Indienen zienswijze

Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het bestemmingsplan sturen aan de gemeenteraad, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het bestemmingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.C. de Hoog via (070) 326 1121 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag).

 

Rijswijk, donderdag 5 september 2019

burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. M.J. Bezuijen, burgemeester

drs. M. Middendorp MPC, secretaris