Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 48836VerkeersbesluitenAanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te Barneveld

Logo Barneveld

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;

Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

 

Overwegende dat;

Een bewoner aan het Van Breugelplantsoen in Barneveld heeft een verzoek ingediend om aan hem een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;

Op het onderbord wordt het kenteken vermeld van het voertuig welke in gebruik is bij de aanvrager. Meneer heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein;

Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van meneer direct bij zijn woning kan worden geparkeerd en hij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij zijn auto te komen;

Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige genoemde alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Op grond van artikel 24 BABW is er overleg geweest met de gemandateerde van de Korpschef, Eenheid Oost Nederland, district Gelderland Midden.

Het betrokken weggedeelte in is beheer bij de gemeente Barneveld; Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij het onderbord van het kenteken van het voertuig vermeld welke in gebruik is bij de aanvrager ter hoogte van het Van Breugelplantsoen  toe te wijzen aan meneer;

Barneveld, 29.08.2019

Namens burgemeester en wethouder van Barneveld

M. Landeweer

Afdeling Vastgoed en Infrastructuur

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.