Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 48758VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit instellen onverplicht fietspad Fugapad en Bizetpad te Leiden

Logo Leiden

Situatietekening: Z/19/1340766

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

Overwegende dat:

 • het Korte Vlietpark heringericht wordt;

 • momenteel een onverplicht fietspad is gesitueerd in het Korte Vlietpark;

 • het wenselijk is dat dit onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark goed bereikbaar is vanuit de Fortuinwijk;

 • daarmee vanaf de Schubertlaan en de César Franckstraat het onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark bereikbaar te maken voor fietsers;

 • gezien bovenstaande daarom een onverplicht fietspad wordt gerealiseerd nabij het Fugapad tussen de Schubertlaan en het al aanwezige onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark en tussen het Bizetpad en het onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  een onverplicht fietspad in te stellen naast het Fugapad dat aansluit op het bestaande onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark, door het plaatsen van bord G13 en G14 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van het Fugapad en de Schubertlaan;

 • 2.

  een onverplicht fietspad in te stellen op het Bizetpad dat aansluit op het bestaande onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark, door het plaatsen van bord G13 en G14 van bijlage 1 van het RVV 1990 nabij het kruispunt van het Bizetpad en het onverplichte fietspad in het Korte Vlietpark.

Leiden, 26 augustus 2019

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

L.Bezemer

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Definitief verkeersbesluit (basis)

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 30 augustus 2019 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 30 augustus 2019 tot en met 11 oktober 2019 ter inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit ‘instellen onverplicht fietspad op het Fugapad en Bizetpad te Leiden’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.