Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2019, 48642VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Velsen

Nummer besluit : 219633

Datum besluit : 14-5-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari 2012;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente een aanvraag heeft ontvangen voor het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats;

 • -

  de aanvrager volgens het medisch advies niet in staat is om zelfstandig meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;

 • -

  uit verkeerskundig onderzoek is gebleken dat binnen de loopafstand van de aanvrager onvoldoende parkeerplek beschikbaar is;

 • -

  de aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • -

  de aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op bovengenoemde locatie (zie ook de bijlage) niet stuit op verkeerstechnische problemen;

 • -

  de aanvrager voldoet aan de alle overige toewijzingscriteria die in de ‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Velsen 2014’ zijn vastgelegd;

 • -

  de politie positief adviseert aangaande het onderstaande besluit.

Besluiten:

-een parkeerplek aan deTarweland ter hoogte van huisnummer 31, aan te wijzen en in te richten als individuele gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van het bord E6 zoals bedoeld in bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met voertuigkenteken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Velsen,

namens dezen,

Publiekszaken,