Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 48550OverigBesluit vaststelling wijzigingsplan Veenhuizerweg 11D in Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het vastgestelde wijzigingsplan ‘plattelandswoning Veenhuizerweg 11D’ gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Met dit wijzigingsplan verandert de bestemming van de bestaande bedrijfswoning van agrarisch naar een plattelandswoning. De woning wordt momenteel niet als bedrijfswoning gebruikt. Het is dan ook gewenst om het gebruik van deze woning, zijnde bewoning door derden, te legaliseren door het opnemen van de aanduiding 'plattelandswoning'.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 september 2019 zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via www.heerhugowaard.nl/juridischloket/terinzageliggendestukken. Of u kunt terecht aan het omgevingsloket in het gemeentehuis. Ook daar kunt u de stukken digitaal inzien. Ook is het wijzigingsplan digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer voor ruimtelijke plannen is NL.IMRO.0398.WP82VEENHUIZERW11D-VA01

Beroepsmogelijkheden

Vanaf 5 september 2019 kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld door,

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht;

- belanghebbenden die hebben kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te stellen

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het wijzigingsplan niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Heerhugowaard, 3 september 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

45OV45s