Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2019, 48536VerkeersbesluitenGemeente Stadskanaal – Verkeersbesluit Wijziging centrum route Stadskanaal

Logo Stadskanaal

Kenmerk: Z-18-039321

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

 

overwegende dat:

 

het centrumgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Stadskanaal;

het centrumgebied in beheer is van de gemeente Stadskanaal;

het gebied de straten Esperantolaan, Continentenlaan, Aziëlaan, Europalaan, Navolaan, Europaplein, Stadshart, Geert Teisplein, Liliënthalplein, Raadhuisplein en Generaal Maczekplein beslaat, tenzij anders vermeld;

het hier een woon- en winkelgebied betreft waarin de woon- en winkelfunctie centraal staan;

de maatregelen worden genomen om de fietsvriendelijkheid te verbeteren;

de maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te vergroten;

de maatregelen worden genomen om de leefbaarheid te verhogen;

de maatregelen worden genomen om de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren;

overleg heeft plaatsgevonden met de Werkgroep verkeer en zij akkoord is met de voorgestelde maatregelen;

de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2018, voorstelnr. Z-18-039321/D/18/1285, heeft ingestemd met de uitvoering van het bijbehorende verkeersplan;

het treffen van de in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen wordt gedaan op basis van artikel 2 van de WvW 1994, met name strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer het vereiste overleg met de regiopolitie Groningen heeft plaatsgevonden, waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met de te nemen verkeersmaatregelen;

in onderstaand besluit de verkeersborden zullen worden geplaatst en verwijderd als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, onverminderd de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer;

 

de hierna omschreven wegen zijn gelegen binnen Centrum Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaan voor het openbaar verkeer;

 

 

BESLUIT EN:

 

tot realisering van de centrumvernieuwing;

 • 1.

  het instellen van een zonale maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in het gehele gebied;

 • 2.

  het instellen van een zonaal parkeerverbod op de rijbaan van alle genoemde straten;

 • 3.

  het instellen van een verplicht fietspad op de vrijliggende fietspaden gesitueerd op Stadshart, Continentenlaan, Esperantolaan, Europalaan, Aziëlaan en Navolaan;

 • 4.

  het instellen van een voorrangsregeling op de rotonde Continentenlaan/Europalaan, de rotonde Continentenlaan/Aziëlaan, kruispunt Continentenlaan/Stadshart (bij politiebureau), kruispunt Continentenlaan/Navolaan, kruispunt Europalaan/Raadhuisplein/Gen. Maczekplein, kruispunt Poststraat/Hoofdstraat/Esperantolaan, kruispunt Aziëlaan/Wiekedreef/Maarsdreef, het kruispunt Continentenlaan/Hemenweg, het kruispunt Continentenlaan/Hemendwarsweg, het kruispunt Stadshart/Menistenplein, de kruispunten Navolaan/Oude Markt (2x), het kruispunt Navolaan/Beneluxlaan/Gandhiplein, het kruispunt Navolaan/Beneluxplein, het kruispunt Navolaan/Oldambsterlaan, het kruispunt Navolaan/Hunsingolaan, kruising Europalaan/Luxemburglaan, de toegang naar het busstation vanaf de Navolaan, de fietsoversteek Esperantolaan ter hoogte van Boerendiep, de fietsoversteek Navolaan ter hoogte van het busstation, de fietsoversteek Continentenlaan ter hoogte van de Navolaan en de fietsoversteek Navolaan ter hoogte van de Westerwoldselaan;

 • 5.

  het instellen van voetgangersoversteekplaatsen op de Esperantolaan ter hoogte van de begraafplaats, op de Esperantolaan ter hoogte van de Boerendiep, ter hoogte van de rotonde Boerendiep/Continentenlaan/Aziëlaan op alle toeleidende wegen, twee keer op de Aziëlaan ter hoogte van de Wiekedreef/Maarsdreef, op de Continentenlaan ter hoogte van de Hemendwarsweg, op de Hemenweg ter hoogte van de Hemendwarsweg, op de Hemendwarsweg ter hoogte van het Liliënthalplein, op de Continentenlaan tussen het Geert Teisplein en de Utrechtselaan, op de continentenlaan ter hoogte van de Utrechtselaan, ter hoogte van de rotonde Continentenlaan/Europalaan op alle toeleidende wegen, op de Continentenlaan ter hoogte van de Luxemburglaan, op de Continentenlaan ter hoogte van de Navolaan, op de Navolaan ter hoogte van de Hunsingolaan, op de Navolaan ter hoogte van het Beneluxplein, op de Navolaan ter hoogte van de Beneluxlaan, op de Navolaan ter hoogte van huisnummer 13, op de Navolaan ter hoogte van huisnummer 8 en op de Europalaan ter hoogte van het Raadhuisplein, op de Beneluxlaan ter hoogte van doorsteek Beneluxplein naar Oude Markt;

 • 6.

  het instellen van een verplichte rijrichting voor gemotoriseerd verkeer op de Navolaan tussen de Beneluxlaan en de Europalaan in noordwestelijke richting, op het Stadshart tussen de Continentenlaan en de Europalaan in zuidoostelijke richting, op de Europalaan tussen Stadshart/Navolaan en het Gen. Maczekplein in noordoostelijke richting, op de rotonde Continentenlaan/Boerendiep/Aziëlaan tegen de klok in en op de rotonde Continentenlaan/Europalaan tegen de klok in.

 • 7.

  het instellen van een fietsstraat op de Navolaan tussen de Beneluxlaan en de Europalaan, op het Stadshart tussen de Continentenlaan en de Europalaan en op de Europalaan tussen Stadshart/Navolaan en het Gen. Maczekplein;

 • 8.

  het instellen van een woonerf op het Stadshart tussen ingang Stadsparking en de Europalaan en op de Navolaan tussen ingang Oude Markt en toekomstig uitgang Oude Markt;

 • 9.

  het instellen van vier gehandicaptenparkeervakken op het Geert Teisplein aan de zijde van het theater;

 • 10.

  het instellen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen: vier op het Gert Teisplein links naast de ingang van het Geert Teisplein, vier op het Gen. Maczekplein ter hoogte van het oorlogsmonument, vier op het Gandhiplein tegenover Albert Heijn en vier op het plein tegenover het busstation;

 • 11.

  Het instellen van twee laad- en losvoorzieningen op de Navolaan ter hoogte van het Geert Teisplein en ter hoogte van de Eurostate;

 • 12.

  het afsluiten van een doorgang voor alle bestuurders op de Luxemburglaan ter hoogte van de Gelderselaan aan de noordwestelijke zijde van het kruispunt;

 • 13.

  het instellen van een blauwe zone voor de parkeervakken aan het Stadshart ter hoogte van het theater en ter hoogte van het Raadhuisplein met een maximale parkeerduur van 30 minuten;

 • 14.

  Het instellen van een blauwe zone op het Gen. Maczekplein en het Gandhiplein met een maximale parkeerduur van 2 uur.

 

Om dit te bereiken worden de borden geplaatst en verwijderd zoals weergegeven op de tekening in de bijlage.

Met het in werking treden van dit verkeersbesluit zullen de volgende verkeersbesluiten komen te vervallen:

 • 2002 – VB 1

 • 2002 – VB 2

 • 2002 – VB 5

 • 2002 – VB 8

 • 2002 – VB 11

 • 2002 – VB 12

 • 2002 – VB 13

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

 

Daarnaast kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 781, 9700 AT Groningen, een verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Stadskanaal, 20 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders,

de heer L.J. Zwartsenburg

locosecretaris

mevrouw F.T de Jonge

burgemeester