Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 48188VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit instellen parkeerverbod Bosrode

Logo Leiden

Situatietekening: 20118-19-461

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

Overwegende dat:

 • de Bosrode onderdeel is van de Merenwijk en een maximumsnelheid van 30 km/u heeft;

 • er in de Merenwijk geen parkeerregime is waardoor automobilisten uit andere wijken hier parkeren;

 • verkeer slecht zicht en een beperkte doorgangsruimte heeft, wanneer voertuigen langs het trottoir in de binnenbocht geparkeerd staan;

 • door het instellen van een parkeerverbod in de binnenbocht van de Bosrode nabij huisnummer 1 de overzichtelijkheid en doorgangsruimte kan worden vergroot;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder 'besluiten' genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

BESLUITEN:

 • 1.

  een parkeerverbod in te stellen op de Bosrode , beginnend ter hoogte van Bosrode huisnummer 1 en eindigend 10 meter na de bocht, door het plaatsen een gele onderbroken streep zoals bedoeld in artikel 24, lid 1, sub e van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 2.

  deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Leiden, 26-08-2019

burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

L.Bezemer

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

Definitief verkeersbesluit (basis)

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 30 augustus te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 30 augustus 2019 tot en met 11 oktober 2019 ter inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit instellen parkeerverbod Bosrode.’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.