Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 48156Vergunningen

Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

KERNENERGIEWET

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

De op 20 oktober 2011 aan Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (hierna: NKI), gevestigd te Amsterdam, verleende vergunning met nummer 2011/1331-6 en de op 28 september 2016 verleende vergunning met nummer 2016/0513-12, laatstelijk gewijzigd en samengevoegd op 30 januari 2019, onder nummer ANVS-PP-2018/0047694-08, is gewijzigd. Het betreft wijzigingen in de toepassing van versnellers en de toepassing van uranylzouten op de locaties Plesmanlaan 121 te Amsterdam en Spaarnepoort 3a te Hoofddorp.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050141-06

Datum: 21 augustus 2019

Stichting Zaans Medisch Centrum.

De op 23 november 2016 aan Stichting Zaans Medisch Centrum, gevestigd te Zaandam, verleende vergunning met nummer 2016/0475-12, laatstelijk gewijzigd op 28 juli 2017, met nummer 2017/0640-07, is gewijzigd in verband met de uitbreiding van de vergunning voor het toedienen van open radioactieve stoffen aan patiënten ten behoeve van medische therapie in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de locatie van Stichting Zaans Medisch Centrum, gelegen aan de Koningin Julianaplein 58 te Zaandam.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049799-03

Datum: 21 augustus 2019

CIRO+ B.V.

De op 14 januari 2009 aan Stichting Proteion Thuis, gevestigd te Horn, verleende vergunning met nummer 2008/2615-05, laatstelijk gewijzigd op 29 april 2011, met nummer 2011/0100-7 en verleend aan CIRO+ B.V. gevestigd te Horn (gemeente Leudal), is gewijzigd in verband met het onder de vergunning brengen van één eerder gemeld (registratieplichtig) toestel als gevolg van de verplichting uit artikel 3.4, vierde lid Bbs, binnen de locatie van CIRO+ B.V., gelegen aan de Hornerheide 1 te Horn.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050325-05

Datum: 23 augustus 2019

SABIC Innovative Plastics B.V.

De op 24 november 2008 aan SABIC Innovative Plastics B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, verleende vergunning met nummer 2008/1315-05, laatstelijk gewijzigd op 11 augustus 2017, met nummer 2017/0450-10, is gewijzigd in verband met het onder de vergunning brengen van de eerder gemelde (registratieplichtige) toestellen als gevolg van de verplichting uit artikel 3.4, vierde lid Bbs en tevens het uitbreiden van de vergunning in verband met de voorgenomen aanschaf en het gebruik van een CT-toestel ten behoeve van materiaalanalyse, binnen de locatie van SABIC Innovative Plastics B.V., gelegen aan de Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050267-07

Datum: 23 augustus 2019

Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. (BOEi)

De op 12 juli 2017 aan Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V. (BOEi), gevestigd te Amersfoort, verleende vergunning, met nummer 2014/1176-10, d.d. 12 juli 2017,voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, met referentie 2014/1176-10, is gewijzigd. De einddatum van de geldigheidsduur van de vergunning, zijnde 1 september 2019, wordt gewijzigd in 1 september 2024. De vergunning heeft betrekking op het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van beëindiging, binnen de locatie Dongecentrale, gelegen aan de Centraleweg 16 te Geertruidenberg.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050496-05

Datum: 23 augustus 2019

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 4426.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 0500, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact, onder vermelding van het kenmerk van het besluit.