Bebording taxistandplaatsen Breda.

Logo Breda

 

Z2019-004622 d.d. 28 augustus 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het gewenst om

De bebording bij de taxistandplaatsen in Breda aan te passen. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Oude Vest’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationsplein’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationslaan’ en ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Nieuwe Prinsenkade’ alle met tekeningnummer 311549.

 

Motivering

 

Op 11 oktober 2018 is door de gemeenteraad de Bredase taxiverordening vastgesteld. Op basis van deze verordening mag vanaf 1 september 2019 alleen met keurmerk en een geldige lokale taxivergunning straattaxivervoer aangeboden worden op taxistandplaatsen en op de openbare weg. In verband hiermee wordt de bebording bij de taxistandplaatsen in Breda aangepast. De taxistandplaatsen liggen op de Oude Vest, Stationsplein (zuidzijde station), Stationslaan (noordzijde station) en Nieuwe Prinsenkade.

 

Taxistandplaats Oude Vest

De taxistandplaats is gelegen op de Oude Vest aan de zijde van nummer 2-4. Het linkerdeel wordt gereserveerd voor de deeltaxi. Hierbij wordt het bord E5, deeltaxi, met onderbord OB501l, pijl naar links, geplaatst. Het rechterdeel is voor de normale taxi. Hierbij wordt het bord E5, taxi, met onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, een het onderbord OB501r, pijl naar rechts, geplaatst.

 

Taxistandplaats Stations plein

Deze standplaats is gelegen op het Stationsplein aan de zijde van de Maria van Loontoren. Hierbij wordt het bord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met een onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst.

 

Taxistandplaats Stationslaan

Op de Stationslaan is een parkeerstrook ingericht als taxistandplaats. Aan het begin en het einde wordt het bord E5, taxistandplaats, met een onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst.

 

Taxistandplaats Nieuwe Prinsenkade

Op deze taxistandsplaats is eenrichtingsverkeer van kracht. De zijde waar men in moet rijden ligt ter hoogte van het kruispunt met de Middellaan. Aan deze zijde staat het bord C3, eenrichtingsweg, aan de andere zijde het bord C2, eenrichtingsweg in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Op de taxistandplaats zelf wordt het bord C4r, eenrichtingsweg, geplaatst. Aan de zijde van het kruispunt met de Middellaan wordt het bord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met onderbord met de tekst ‘Uitgezonderd met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst. Op de taxistandplaats zelf wordt het bord E5, taxi, met onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst.

 

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekeningen ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Oude Vest’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationsplein’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationslaan’ en ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Nieuwe Prinsenkade’ alle met tekeningnummer 311549.

 

Belangenafweging

 

Door de invoering van het taxikeurmerk moet de bebording bij de taxistandplaatsen aangepast worden. Enkel chauffeurs met keurmerk en lokale taxivergunning mogen gebruik maken van de taxistandsplaatsen. Door de invoering van het taxikeurmerk en het plaatsen van de bebording wordt hinder en overlast van taxi’s die niet aan kwaliteitsnormen zoveel mogelijk voorkomen.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

I. In verband met het plaatsen van bebording omtrent het taxikeurmerk in de Breda, de volgende bebording bij de taxistandplaatsen te plaatsen;

- Taxistandplaats Oude Vest ;

De taxistandplaats is gelegen op de Oude Vest aan de zijde van nummer 2-4. Het linkerdeel wordt gereserveerd voor de deeltaxi. Hierbij wordt het bord E5, deeltaxi, met onderbord OB501l, pijl naar links, geplaatst. Het rechterdeel is voor de normale taxi. Hierbij wordt het bord E5, taxi, met onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, en onderbord OB501r, pijn naar rechts, geplaatst;

  • Taxistandplaats Stationsplein ;

Deze standplaats is gelegen op het Stationsplein aan de zijde van de Maria van Loontoren. Hierbij wordt het bord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst;

  • Taxistandplaats Stationslaan ;

Op de Stationslaan is een parkeerstrook ingericht als taxistandplaats. Aan het begin en het einde wordt het bord E5, taxistandplaats, met onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst;

  • Taxistandplaats Nieuwe Prinsenkade

Op deze taxistandsplaats is eenrichtingsverkeer van kracht. De zijde waar men in moet rijden ligt ter hoogte van met kruispunt met de Middellaan. Aan deze zijde staat het bord C3, eenrichtingsweg, aan de andere zijde het bord C2, eenrichtingsweg in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Op de taxistandplaats zelf wordt het bord C4r, eenrichtingsweg, geplaatst. Aan de zijde van het kruispunt met de Middellaan wordt het bord C1, gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, met onderbord met de tekst ‘Uitgezonderd met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst. Op de taxistandplaats zelf wordt het bord E5, taxi, met onderbord met de tekst ‘Uitsluitend met keurmerk en vergunning Kwaliteitstaxi Breda’ en logo van het taxikeurmerk, geplaatst.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekeningen ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Oude Vest’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationsplein’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationslaan’ en ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Nieuwe Prinsenkade’ alle met tekeningnummer 311549’, welke onderdeel uitmaken van dit besluit.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 28 augustus 2019.

 

 

Breda, 28 augustus 2019.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. V. Boelen via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Bebording taxistandplaatsen Breda’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekeningen ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Oude Vest’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationsplein’, ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Stationslaan’ en ‘Bebording Taxi Keurmerk locatie Nieuwe Prinsenkade’ alle met tekeningnummer 311549’.

 

 

Naar boven