Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2019, 4790Overige mededelingen aan het wegverkeerVoornemen tot onttrekking van een deel van de Veldkampsweg in Westdorp aan de openbaarheid

Logo Borger-Odoorn

Aanleiding

Het noordelijke gedeelte van de Veldkampsweg in Westdorp, tussen Schoonloërstraat (N-374) en Eeshoornweg, is een zandweg. Het is nog een openbare weg maar hoeft daarvoor niet meer te worden gebruikt. De ontsluiting van Ellertshaar verloopt via Schoonloërstraat, Eeshoornweg en vervolgens het verharde gedeelte van de Veldkampsweg.

 

Het noordelijke zandgedeelte van de Veldkampsweg loopt tussen de bedrijfspercelen door van de maatschap Sikkens en Vos Zand & Grind. Deze partijen hebben verzocht om volledige afsluiting voor het verkeer. Aangezien dit weggedeelte geen enkele zinvolle functie meer vervult in het openbaar verkeer bestaan tegen onttrekking aan de openbaarheid volgens burgemeester en wethouders geen belemmeringen.

Raadsvoorstel

Om aan het genoemde verzoek medewerking te kunnen verlenen is het nodig om het bedoelde gedeelte van de Veldkampsweg aan de openbaarheid van het verkeer te onttrekken. Burgemeester en wethouders willen de raad voorstellen daartoe te besluiten op grond van artikel 9, eerste lid, van de Wegenwet. Na onttrekking zal de zandweg in 2 gedeelten worden overgedragen aan maatschap Sikkens resp. Vos Zand & Grind.

Terinzagelegging

Het ontwerp-raadsvoorstel en het ontwerp-raadsbesluit met bijbehorende tekening liggen vanaf woensdag 30 januari 2019 gedurende 6 weken tijdens de openingsuren ter inzage bij het Klant Contact Centrum, cluster Omgeving.

Zienswijzen

Belanghebbenden (dat zijn degenen die een rechtstreeks belang kunnen aantonen bij de te nemen beslissing) kunnen gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad.