Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 47872Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 7e wijziging Middenweg 7’

Logo Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen heeft het wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 7e wijziging Middenweg 7’ ongewijzigd vastgesteld.

Wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om de uitbreiding van de tuinbouwkas over een bestaande watergang te kunnen realiseren. De enkelbestemming ‘Water’ wordt gewijzigd in de enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Het voornemen voldoet aan de gestelde afwegingskaders.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 28 augustus 2019 tot en met 9 oktober 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991260-VB01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht bij het college van B&W van Kampen;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan in te stellen;

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.