Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 47793VerkeersbesluitenOnderwerp: Gehandicaptenparkeerplaats op de Oude Stadsweg te Geertruidenberg

Logo Geertruidenberg

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

1.Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van Oude Stadsweg 1b aan de zijde van de steiger

Motivering

Tegenover Oude Stadsweg 1b ligt een steiger welke onder andere wordt gebruikt om te vissen. In de omgeving is voldoende parkeergelegenheid om op enige loopafstand te parkeren en deze bestemming te voet te bereiken. De steiger wordt ook gebruikt door minder validen. Voor deze doelgroep is binnen een loopafstand van 100 meter geen formele parkeergelegenheid. Om parkeergelegenheid te bieden voor minder validen wordt ter hoogte van de steiger een parkeervak gerealiseerd en aangewezen als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

1. Door middel van het plaatsen van verkeersbord E06  

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

  • DVB19-16 (situatietekening)

 

Raamsdonksveer, 16-08-2019

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

J. Hopmans

Cluster Buitenruimte, Medewerker verkeer

          

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.