Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 47689VerkeersbesluitenParkeerschijfzone Poortwachter e.o.

Logo Ede

2019080840442

Burgemeester en wethouders gemeente Ede

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat

de Willy Brandtlaan, de Gasperisingel en de Dubceksingel wegen zijn die liggen binnen de bebouwde kom van Ede;

de Willy Brandtlaan, de Gasperisingel en de Dubceksingel wegen zijn zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

deze wegen voor het openbaar verkeer openstaande weg zijn die in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Ede;

het winkelcentrum Stadspoort is gelegen aan de Willy Brandtlaan en aan de achterzijde grenst aan de Gasperisingel;

rond het winkelcentrum Stadspoort een parkeerterrein is gelegen;

dit parkeerterrein in beheer en onderhoud is bij de gemeente Ede;

dit parkeerterrein primair is bedoeld voor de bezoekers van het winkelcentrum Stadspoort;

dit parkeerterrein secondair is bedoeld voor personeel en bewoners van nabijgelegen kantoren en appartementen;

op het westelijke deel van het parkeerterrein en een beperkt deel van het oostelijke deel een parkeerschijfzone van kracht is om het kortparkeren te faciliteren;

de parkeerschijfzone van kracht is tijdens de winkelopeningstijden: maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op koopavond tot 21.00 uur;

er aan de Dubceksingel een Medisch Centrum is gevestigd.

 

overwegende dat

er aan het westelijk deel van het parkeerterrein van winkelcentrum Stadspoort een kantoorgebouw en het appartementencomplex Atriumstede grenzen;

het kantoorgebouw over een eigen parkeerterrein beschikt; dit eigen terrein qua capaciteit niet voldoende is om op piekmomenten de eigen parkeerbehoefte op te vangen; er tijdens deze piekmomenten door middel van ontheffingen gebruik kan worden gemaakt van het openbare parkeerterrein;

het appartementencomplex Atriumstede over een eigen parkeergarage beschikt voor de bewoners; deze parkeergarage qua capaciteit niet voldoende is om de parkeerbehoefte van de bewoners op te vangen; er daarom gebruik kan worden gemaakt van een beperkt aantal ontheffingen om te kunnen parkeren op het openbare parkeerterrein;

Pathé voor de bezoekers beschikt over een parkeergarage waarbij betaald parkeren is ingevoerd; een deel van de bezoekers van Pathé daarom langdurig parkeert op het openbare parkeerterrein bij het winkelcentrum Stadspoort;

er in de nabije omgeving van Pathé bouwontwikkelingen zijn gepland met eigen gebouwde parkeervoorzieningen; dit naar verwachting ook extra parkeerdruk oplevert in de omgeving;

er op het parkeerterrein bij het winkelcentrum al langere tijd op piekmomenten sprake is van parkeeroverlast primair door bezoekers van Pathé buiten de tijden van de parkeerschijfzone;

de winkelopeningstijden in de toekomst meer flexibel zullen zijn;

om de bezoekers aan het winkelcentrum Stadspoort voldoende parkeermogelijkheden te bieden, om het langparkeren te verminderen en overlast en hinder voor personeel en bewoners te beperken, het nodig is de tijden van de parkeerschijfzone te verruimen naar maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 23.00 uur;

 

overwegende dat

het plan is om in de aangrenzende straten van het winkelcentrum vergunning parkeren in te stellen (Dubceksingel, De Gasperisingel en Monnetsingel);

in dit gebied ook extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd;

het personeel van het winkelcentrum de mogelijkheid moet hebben om in het openbare gebied te kunnen parkeren met ontheffingen voor de parkeerschijzone;

er een Medisch Centrum is gevestigd aan de Dubceksingel;

de bezoekers en het personeel de mogelijkheid moeten hebben om in het openbare gebied te kunnen parkeren met ontheffingen voor de parkeerschijfzone;

hiertoe de parkeerschijfzone moet worden uitgebreid naar de parkeerplaatsen aan de noordzijde van het winkelcentrum aan de Gasperisingel en naar de parkeerplaatsen ter hoogte van het Medisch Centrum aan de Dubcekcingel:

het doel van de parkeerschijfzone is om het langparkeren te voorkomen;

het doel bereikt wordt als de parkeerschijfzone wordt ingesteld op maandag tot en met zondag van 8.00 uur tot 23.00 uur ten behoeve van het winkelcentrum;

het doel bereikt wordt als de parkeerschijfzone voor het Medisch Centrum wordt ingesteld van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur;

dit het mogelijk maakt dat bewoners met een vergunning buiten de tijden van de parkeerschijfzone van het Medisch Centrum kunnen parkeren in het vergunninghouders gebied;

tijdens deze perioden gedurende maximaal 1,5 uur alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken die met een blauwe lijn zijn aangegeven, als er goed zichtbaar in het voertuig een parkeerschijf aanwezig is waarop de aanvangstijd van het parkeren is aangegeven;

 

voorts overwegende dat:

er parkeerdrukmetingen hebben plaatsgevonden op het parkeerterrein de Stadspoort en directe omgeving met als conclusie dat de parkeerdruk hoog is op piekmomenten;

uit de parkeerdrukmetingen blijkt dat er een verdelingsprobleem bestaat in de omgeving van Stadspoort;

de gemeente bereidt is om maatregelen te treffen door middel van vergunning parkeren in de woonstraten en het uitbreiden van de parkeerschijfzone rondom winkelcentrum Stadspoort;

de langparkeerders voldoende alternatieven hebben:

- de bezoekers van Pathé kunnen betaald parkeren op in de daartoe bedoelde parkeergarage;

- de bezoekers van de nieuwe bouwontwikkelingen kunnen (betaald) parkeren in de daartoe bedoelde gebouwde parkeervoorzieningen;

- de bewoners van het Atriumstede kunnen primair parkeren in de eigen parkeergarage of via ontheffingen in de parkeerschijzone;

- de bezoekers van het Atriumstede kunnen kort parkeren in de parkeerschijfzone of met een bezoekerskaart in het vergunningengebied;

- de winkeliers en werknemers van het winkelcentrum Stadspoort hebben de mogelijkheid om te parkeren met ontheffingen in de parkeerschijfzone;

- de werknemers en bezoekers van het kantoorgebouw bij Stadspoort kunnen parkeren op eigen terrein of met ontheffingen in de parkeerschijfzone;de eigenaren en werknemers van het Medisch Centrum hebben de mogelijkheid om te parkeren met ontheffingen in de parkeerschijfzone; 

de lokale Albert Heijn vanuit commercieel oogpunt juist voorstander is van een gehele invoering van de parkeerschijfzone dat wil zeggen ook op het oostelijke gedeelte; de winkeliersvereniging hiervan geen voorstander is omdat het langparkeren op dit oostelijke gedeelte tegemoet komt aan de wens om ook personeel hier te laten kunnen parkeren; 

 

voorts overwegende dat:

in verband met het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het nodig is om de tijden van de parkeerschijfzone op het parkeerterrein aan de Willy Brandtlaan te verruimen naar maandag tot en met zondag van 08.00 tot 23.00 uur;

in verband met het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het nodig is een parkeerschijzone in te voeren aan de noordzijde van het winkelcentrum aan de Gasperilaan en ter hoogte van de parkeerplaatsen bij het Medisch Centrum aan de Dubceksingel;

 

voorts overwegende dat:

er toezicht en handhaving plaatsvindt in de parkeerschijfzone door de gemeentelijke toezichthouders;

 

voorts overwegende dat:

de maatregelen tot stand zijn gekomen in een uitgebreid burgerparticipatietraject met diverse inwonersavonden;

de maatregelen concreet zijn uitgewerkt in de Werkgroep Stadspoort met daarin vertegenwoordigers van bewoners, winkeliers, Pathé, ziekenhuis Gelderse Vallei en de gemeente;

er een enquete is gehouden waaruit draagvlak bleek voor de maatregelen;

de maatregelen schriftelijk zijn gecommuniceerd door de Werkgroep Stadspoort;

de maatregelen zijn besproken op een inloopavond op 11 maart 2019;

overeenkomstig het gestelde in artikel 24 BABW overleg is gevoerd met de korpschef van politie, in deze diens gemandateerde, en deze positief heeft geadviseerd;

de maatregelen worden ingesteld overeenkomstig de bijgevoegde tekening.

 

mede gelet op het bepaalde in:

hoofdstuk I artikel 2 en hoofdstuk II paragraaf 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

de paragrafen 6 en 7 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; 

 

BESLUIT

 

 • 1.

  het instellen van een parkeerschijfzone aan de noordzijde van het winkelcentrum aan de Gasperisingel en op de parkeerplaatsen ter hoogte van het Medisch Centrum aan de Dubsekcsingel met een maximale parkeerduur van 1,5 uur door het plaatsen van verkeersborden E-10 zonaal van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990;

 • 2.

  door middel van onderborden 206 aan te geven dat de bestaande parkeerschijfzone en de in te stellen parkeerschijfzone bij het winkelcentrum Stadspoort aan de Gasperisingel geldt gedurende maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 23.00 uur;

 • 3.

  door middel van onderborden 206 aan te geven dat de in te stellen parkeerschijfzone bij het Medisch Centrum aan de Gasperisingel geldt gedurende maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 4.

  afschrift sturen aan:

  • -

   de korpschef van de politie Oost-Nederland;

  • -

   de brandweercommandant van Ede.

 

Ede 13-8-2019

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

Harriette Campen

afdelingsmanager Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Michiel Verhoef, (0318) 267 469, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de datum waarop u uw brief schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

- uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.