Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomStaatscourant 2019, 47542Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Jozefpark Hillegom’ ter inzage

Logo Hillegom

Burgemeester en wethouders maken in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Jozefpark Hillegom’ met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPJozefpark-ON01 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied is het terrein van de Hoofdstraat in Hillegom aan de westzijde tot aan de Monseigneur van Leeuwenlaan aan de Zuidzijde, rondom de moskee bij het pad van de Verlengde Havenstraat aan de oostzijde, de Jozefschoollocatie zelf en de achtertuingrenzen van de bebouwing aan de Brouwerlaan aan de noordzijde.

Inhoud plan

Een ontwikkelende partij wil de locatie Jozefpark herontwikkelen. Het gaat om de kerk, de pastorie, de Jozefschool, het zusterhuis en een nieuw appartementencomplex ten zuidoosten van het zusterhuis en het openbare gebied ertussen. De gebouwen van de kerk, pastorie en het zusterhuis zullen blijven bestaan, maar zullen worden aangepast en gebruikt ten behoeve van zorggerelateerd wonen. De Jozefschool wordt gesloopt. Hiervoor komen 12 appartementen en 8 eengezinswoningen terug. Het gebouw van Crescendo wordt gesloopt en hier komt een appartementencomplex terug.

Het voorontwerpbestemmingsplan dat voorziet in deze ontwikkeling is van 7 mei tot en met 3 juni voorgelegd aan de vooroverlegpartners in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het vooroverleg geeft geen aanleiding tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan. Inmiddels is een ontwerpbestemmingsplan gereed dat voldoet aan het gemeentelijke beleid en voorziet in de benodigde omgevingsonderzoeken. Dit ontwerpbestemmingsplan is gereed voor ter inzagelegging zoals bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tezamen met het bijbehorende vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit vanaf woensdag 28 augustus tot en met dinsdag 8 oktober 2019 ter inzage.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis in Hillegom.

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Hillegom via emailadres: gemeente@hillegom.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-19-090414.  

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Fariq Ishaak van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: f.ishaak@hltsamen.nl