Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneStaatscourant 2019, 47484VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT Zandstraat 2 en Lavendelheide 2 te Deurne plaatsen oplaadpaal

Logo Deurne

Onderwerp: aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Zandstraat 2 in Liessel (gemeente Deurne) en de Lavendelheide 2 in Deurne

Zaaknummer: 00 665800

Burgemeester en wethouders van Deurne;

Overwegende dat;

 • Er verzoeken zijn ingediend voor het plaatsen van oplaadpalen en het aanwijzen van een parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Zandstraat 2 te Liessel op tekening V-0200-19-007 en de Lavendelheide 2 op tekening V-0004-19-004;

 • dat door aanvragers voldoende is aangetoond dat er per aanvraag ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met 1 parkeerplaats voor het opladen van dit soort voertuigen;

 • Dat per locatie 2 parkeerplaatsen worden gereserveerd omdat het palen met twee oplaadpunten betreft;

 • dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

 • dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

 • de aanvragen voldoen aan alle eisen die door het college zijn gesteld in het document “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen”;

 • dat de parkeerdruk in de directe omgeving per locatie toelaat dat er 2 parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • dat de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente;

 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

gelet op het bepaalde in artikel 15, eerste lid en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

B e s l u i t e n :

 • 2 parkeerplaatsen bij de laadpaal aan de Zandstraat 2 aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

 • 2 parkeerplaatsen bij de laadpaal aan de Lavendelheide 2 aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen;

 • dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ (optioneel: alsmede met onderbord OB501 – schuin (links/rechts wijzend)).

Conform het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant.

Deurne, 21 augustus 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De burgemeester, De secretaris,

(dhr. H. Mak) (dhr. R.R.M. Halffman)

Rechtsmiddelen(bezwaar, voorlopige voorziening)

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken ingaande na de dag van bekendmaking van dit besluit, schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de reclamant;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar (motivering).

Bij het bezwaarschrift dient zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft te worden overgelegd. Volledigheidshalve wijzen wij er op dat indienen van het bezwaarschrift niet betekent dat het besluit daarmee ook automatisch is opgeschort.

Daarom kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Nadere informatie is te verkrijgen bij de griffie van de Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch (tel. 073 –6202020).