Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2019, 47439VerkeersbesluitenGemeente Venlo - Verkeersbesluit instellen oplaadpunt voor elektrische auto's - Karel van Egmondstraat Venlo

Logo Venlo

 

 

 

 

 

 

 

RGBORU 1523853

Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit Mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2015, is de teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten. Het betreft wegen onder beheer van de gemeente Venlo.

Inleiding

De gemeente Venlo heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en het college van burgemeester en wethouders van Venlo in 2007 heeft de “Intentieverklaring multifuel” getekend, waarbij het stimuleren/faciliteren van elektrisch vervoer een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vervullen van deze ambities. Bij besluit d.d. 28-03-2017 onder nummer 1116159 is de beleidsnota Laadinfrastructuur Venlo 2017 vastgesteld.

Naar aanleiding van ingekomen aanvragen voor een laadvoorziening worden ten behoeve hiervan enkele laadvoorzieningen voor algemeen gebruik aangelegd. Gekozen is om telkens twee naast elkaar gelegen parkeervakken aan te wijzen om een zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de laadvoorziening.

 

Formeel kader

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit.

Bij de realisatie van de oplaadpunten wordt op loopafstand van de aanvragers telkens twee naast de te plaatsen E-laadpaal gelegen parkeerplaatsen door middel van het verkeersbord E4, (conform Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990) een parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven) rechthoekig blauw bord met witte ‘P’ en aanduiding laadvoorziening elektrische voertuigen aangewezen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen.

Het betreft de locatie Karel van Egmondstraat Venlo.

 

Overwegende dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de WVW 1994 ten grondslag liggen:

- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- elektrisch rijden beter voor het milieu is dan rijden met een verbrandingsmotor;

- het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren zal toenemen en de vraag naar laadmogelijkheden anders dan de eigen laadvoorziening thuis daarmee ook zal toenemen;

- door de elektrische oplaadpunten op prominente locaties te plaatsen het gebruik van elektrische voertuigen gestimuleerd wordt;

- de oplaadpunten ook door omwonenden gebruikt kunnen worden;

- de parkeerdruk op de gekozen locaties niet hoger dan 80% is (november 2012);

- er (technisch) onderscheid wordt gemaakt tussen oplaadmogelijkheden voor auto’s en fietsers/scooters.

 

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is de politie gehoord. 

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is besloten om aan de Karel van Egmondstraat te Venlo, naast het appartementencomplex Laaghuissingel huisnummer 47/61 (oneven), 5913EL Venlo, een oplaadpunt in te richten voor 2 elektrische voertuigen.

Een en ander door het plaatsen van het bord E4, onderbord opladen electrische voertuigen en het aanbrengen van ondersteunende markering.

 

Venlo, 21-08-2019

College van burgemeester en wethouders van Venlo

Namens deze,

S.W.J. Nijveld

Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Burgemeester en Wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan alsdan, indien onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, team bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.