Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 47303VerkeersbesluitenGemeente Peel en Maas - Verkeersbesluit – Grashoek – Helenaveenseweg – wegafsluiting zandweg

Logo Peel en Maas

 

Kenmerk

Zaaknummer 1894/2019/1464826

Documentnummer 1894/2019/1464839

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wetgeving

De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

 • Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

 • Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit oogpunt van het in standhouden van het onverharde gedeelte van de Helenaveenseweg te Grashoek, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst het onverharde gedeelte van de Helenaveenseweg te Grashoek voor doorgaand gemotoriseerd verkeer fysiek af te sluiten.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

 • Dat de Helenaveenseweg een onverharde weg is;

 • Dat de Helenaveenseweg een functie heeft voor de ontsluiting van de naastgelegen agrarische percelen;

 • Dat het onverharde gedeelte van de Helenaveenseweg gebruikt wordt door sluipverkeer;

 • Dat de aard en gesteldheid van de Helenaveenseweg zich niet leent voor gebruik door doorgaand gemotoriseerd verkeer;

 • Dat door het fysiek afsluiten van de Helenaveenseweg sluipverkeer geweerd wordt en de agrarische percelen bereikbaar blijven;

 • Dat de omrijdafstand via de verharde Helenaveenseweg circa 270 meter bedraagt en daarmee acceptabel is;

 • Dat (brom) fietsers gebruik kunnen blijven maken van het onverharde gedeelte van de Helenaveenseweg;

 • Dat de Helenaveenseweg wordt afgesloten met een standaard afsluitpaal waarvan de nood- en hulpdiensten een sleutel hebben.

O v erleg

Onderhavige verkeersmaatregel zijn besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Door het plaatsen van een afsluitpaal het onverharde gedeelte van de Helenaveenseweg fysiek af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;

 • 2.

  Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag zes weken na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de afsluitpaal wordt geplaatst.

Panningen 16 augustus 2019

 

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,

Teammanager openbare ruimte,

 

P.H.G.M. Peeters

 

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van donderdag 22 augustus 2019.

Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;

 • De dagtekening;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • De gronden van het bezwaar.

Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.