Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 47302VerkeersbesluitenGemeente Peel en Maas - Verkeersbesluit – Beringe - Ber Vullingsstraat - 2 parkeergelegenheden voor opladen elektrische auto’s

Logo Peel en Maas

 

Kenmerk

Zaaknummer 1894/2019/1464820

Documentnummer 1894/2019/1464837

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het mandaatbesluit, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wetgeving

De grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

 • Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

 • Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer is het gewenst op het parkeerterrein in de Ber Vullingsstraat te Beringe twee parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische auto’s vast te stellen.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

 • Dat het aantal elektrische auto’s in Nederland sterk toeneemt en in de toekomst nog verder zal toenemen;

 • Dat elektrische auto’s een positieve leveren bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit doordat zij geen C02 en fijnstof uitstoten;

 • Dat elektrische auto's minder geluid produceren en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving;

 • Dat de regering elektrisch rijden stimuleert door diverse financiële voordelen bij de aanschaf en/of bezit van een elektrisch voertuig;

 • Dat de gemeente Peel en Maas elektrisch rijden stimuleert door deel te nemen aan een actie van de Provincie Noord-Brabant, die voor 65 Brabantse en Limburgse gemeentes in totaal 2500 oplaadpalen heeft gekocht;

 • Dat voor het elektrisch rijden een dekkend netwerk van oplaadpunten aanwezig moet zijn;

 • Dat voor een dekkend netwerk ook openbare oplaadpunten in de openbare ruimte aanwezig moeten zijn;

 • Dat openbare oplaadfaciliteiten het meest gewenst zijn op locaties waar relatief veel voertuigen parkeren en de turnover relatief hoog is, zodat meerdere voertuigen op een dag kunnen opladen;

 • Dat de parkeergelegenheid aan de Ber Vullingsstraat in het centrumgebied van Beringe hieraan voldoet;

 • Dat door het vaststellen van twee parkeergelegenheden voor het opladen van elektrische auto’s geen onoverkomelijke parkeerproblemen op de genoemde locatie verwacht worden omdat bestuurders van een elektrische auto in de huidige situatie ook al gebruik maken van deze parkeervoorziening.

O v erleg

Onderhavige verkeersmaatregel is besproken met de politie. De politie heeft ingestemd met deze verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersbord E4 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van onderbord OB504 en onderbord met tekstopschrift “opladen elektrische voertuigen” op het parkeerterrein aan de Ber Vullingsstraat te Beringe twee parkeergelegenheden vast te stellen bestemd voor het opladen van een elektrische voertuigen;

 • 2.

  Genoemde verkeersmaatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit verkeersbesluit behorende bebordingtekening;

 • 3.

  Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat het verkeersbord geplaatst is.

Panningen 16 augustus 2019

 

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas, namens dezen,

Teammanager openbare ruimte,

 

P.H.G.M. Peeters

 

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van donderdag 22 augustus 2019.

Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

Het verkeersbesluit en de daarbij horende stukken liggen van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage bij de publieksbalie vergunningen, toezicht en handhaving, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen en moet tenminste bevatten:

 • De naam en het adres van de indiener;

 • De dagtekening;

 • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • De gronden van het bezwaar.

Tevens kan dan, als onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.