Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HuizenStaatscourant 2019, 47284VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gemeente Huizen - Aanleg fietspad tussen de Rijsbergenweg en de Randweg

Logo Huizen

1. Wettelijke bepalingen

Gelet op artikel 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 heeft het college van Burgemeester en wethouders van Huizen een verkeersbesluit genomen.

2. Aanleiding verkeersbesluit

De aanleiding om dit verkeersbesluit te nemen is een nieuw aan te leggen fietspad tussen de Rijsbergenweg en de Randweg.

3. Doelstelling verkeersbesluit

Gelet op artikel 21 van de BABW heeft het verkeersbesluit de volgende doelstellingen:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

4. Overwegingen

4.1 Uitgangspunten

Bij het aanleggen van het nieuwe fietspad gelden de volgende overwegingen:

 • In de huidige situatie bestaat er geen fietsverbinding door het Stadspark heen tussen de Zenderwijk en de Randweg.

 • De meest nabij gelegen alternatieve fietsverbindingen naar de Randweg zijn gelegen langs de Gooilandweg en Stichting Kinderboerderij de Warande. Deze alternatieven liggen hemelsbreed ca. 750 meter uit elkaar. Deze afstand is te groot om in alle redelijkheid te verwachten dat mensen gaan omfietsen.

 • In de praktijk wordt er dan ook op de voetpaden in het park gefietst. Hierover hebben wij meerdere klachten ontvangen.

 • Het aanleggen van een fietsvoorziening in het Stadspark zorgt ervoor dat fietsers een eigen voorziening krijgen in het park. Dit zorgt ervoor dat voetgangers en fietsers worden gescheiden (afname van conflict) en daarmee voor een toename van de verkeersveiligheid.

 • Het aan te leggen fietspad is aangemerkt als ontbrekende schakel in het fietsnetwerk van Huizen in de door de raad vastgestelde Fietsnota (2013, p. 8).

 • De aanleg van het fietspad zorgt voor een betere bereikbaarheid tussen de Zenderwijk en de Randweg.

 • Het fietspad is een onderdeel van de noord-zuid as in het fietsnetwerk en versterkt de verbinding tussen de wijken, buurten en voorzieningen en draagt daarmee bij aan de bereikbaarheid van Huizen per fiets.

4.2 Bezwaren omwonenden

Er is door een aantal bewoners aangegeven dat ze bezwaar hebben tegen de aanleg van het fietspad. Zij geven aan dat er door de aanleg van het fietspad een gevaarlijke situatie ontstaat. Zij verwachten dat met name brom- en snorfietsen op hoge snelheid rechtdoor het fietspad in kunnen en zullen rijden. Het verzoek is om het fietspad naar het westen te verleggen en het voetpad met sluisjes in oude staat te herstellen.

Wij begrijpen de zorgen over de veiligheid. Door het fietspad aan te sluiten in een bocht ontstaat er een gelijkwaardige kruising. Er zitten voor- en nadelen aan de nieuwe situatie. Doordat de aansluiting voor het autoverkeer in een bocht met beperkt (vanwege de aanwezige haag) zicht gelegen is, is de verwachting dat de naderingssnelheid van het autoverkeer lager ligt dan op een rechtstand. (Snor)fietsers komende vanaf de Rijsbergenweg richting de Randweg kunnen echter rechtdoor rijden zonder snelheid te minderen. Dit kan een onveilige situatie opleveren waarbij (snor)fietsers of bromfietsen met hoge snelheid van links opduiken voor het verkeer komende vanuit de Dr. Lelylaan.

Wij zijn van mening dat het verplaatsen van de fietsdoorsteek naar de locatie ten hoogte van de aansluiting met de Omroeplaan niet een wenselijke oplossing is omdat het fietspad onderdeel moet zijn van een aantrekkelijke doorgaande fietsroute over de noord-zuid as in het fietsnetwerk. Het verplaatsen van de eerste/laatste schakel in de fietsroute zorgt ervoor dat het directe vervolg van de route uit het zicht verdwijnt en er moet worden omgereden. Dit heeft nadelige gevolgen voor de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van de fietsroute.

Wel is het vanuit het oogpunt van veiligheid wenselijk om een maatregel te nemen om de snelheid van het verkeer in de bocht Rijsbergenweg/Dr. Lelylaan te verlagen. In overleg met de politie is er gekeken naar meerdere oplossingen. De keuze is uiteindelijk gevallen op het aanpassen van de aansluiting van het fietspad in de bocht en het plaatsen van een drempel in de Rijsbergenweg vlak voor de bocht, zoals weergegeven op de tekening met nummer 1723C15. Deze aanpassingen dragen bij aan de verkeersveiligheid om de volgende redenen:

 • de aansluiting van het fietspad in de bocht loopt niet langer rechtdoor, maar wordt uitgebogen met een slingerbeweging. De uitbuiging heeft een snelheidsremmende werking voor het fietsverkeer uit beide richtingen;

 • de uitbuiging verbetert het zicht op de fietsers komende vanuit het Stadspark voor verkeer op de Dr. Lelylaan;

 • de drempel in de Rijsbergenweg verlaagt de snelheid van het verkeer komende vanaf de Rijsbergenweg.

De aanpassing zijn afgestemd met de bewoners die bezwaar hadden tegen de aanleg van het fietspad. Zij hebben te kennen gegeven zich te kunnen vinden in deze oplossing.

4.3 Overleg politie

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de korpschef van politie, vertegenwoordigd door een verkeersspecialist van de eenheid Midden-Nederland.

Besluit

Op grond van de voorgaande overwegingen is namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen besloten tot het instellen van een fietspad tussen de Rijsbergenweg en de Randweg-midden door het plaatsen van de verkeerstekens G11 en G12 zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening met nummer 1723C15.

 

Huizen, 7 augustus 2019

 

namens het college van Burgemeester en wethouders,

 

J.W. Butterman

Afdelingshoofd openbare werken

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Dient u het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop deze brief aan u is gezonden. Zorgt u ervoor dat het bezwaarschrift ten minste de volgende gegevens bevat:

• uw naam, adres, en handtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (u kunt bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van de brief vermelden of een kopie van deze brief meesturen);

• de reden(den) waarom u bezwaar maakt.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.