Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 47274Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2019-2’

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Asten Verzamelplan 2019-2’ met ingang van 23 augustus 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BP02019003-OW01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie doorslaggevend.