Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 47239VerkeersbesluitenInstellen aslastbeperking Ebbingekwartier

Logo Groningen

7523184

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Bevoegdheid

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Grondslag

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Adviezen

 

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

 

Motivering

 

Een deel van het Ebbingekwartier is gebouwd op een parkeergarage. Om te voorkomen dat te zware voortuigen het dak van de garage oprijden, dient een verbod ingesteld te worden voor voertuigen met een hogere aslast dan 10 ton.

 

Dit besluit dient de volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 

- Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.   

Besluit

 

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen een verbod voor voertuigen met een hogere aslast dan 10 ton in te stellen door bord C20 (10t) volgens bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen in:

- de Langestraat in Groningen, op het kruispunt met de Botermolendrift, voor voertuigen in de richting van de Wallegang,

- de Langestraat in Groningen, op het kruispunt met de Kolendrift, voor voertuigen in de richting van de Haverkampsdrift,

- de Wallegang in Groningen, op het kruispunt met de Bloemsingel, voor voertuigen in de richting van de Langestraat,

- de Haverkampsdrift, op het kruispunt met de Bloemsingel, voor voertuigen in de richting van de Langestraat. 

Bezwaar

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen,

concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

E.A. Tollenaar

Teamleider, Stadsontwikkeling