Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayStaatscourant 2019, 4686VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Onverplicht fietspad/voetpad - Vlakwater – Venray

Logo Venray

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers is het gewenst het onverharde pad door Vlakwater tussen de Kempweg en de Hoopweg tot onverplicht fietspad vast te stellen.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

 • 1.

  Dat in het Vlakwater-bos meerdere onverharde paden aanwezig zijn die zowel door fietsers als voetgangers worden gebruikt;

 • 2.

  Dat de kwaliteit van deze paden dusdanig slecht is dat de verkeersveiligheid voor met name fietsers in het geding is;

 • 3.

  Dat uit oogpunt van verkeersveiligheid het noodzakelijk is dat de onderhoudstoestand van de verbinding tussen Veltum/Weg in den Berg en Vlakwater/Aan den Dril voor fietsers wordt verbeterd;

 • 4.

  Dat door het vaststellen van deze verbinding tot onverplicht fietspad bevorderd wordt dat fietsers minder vaak de singelroute hoeven over te steken waarmee de verkeersveiligheid verbetert; Dat op grond van artikelen 4 en 5 van het RVV 1990 fietsen, E-bikes, voetgangers en scootmobielen zijn toegestaan op het onverplichte fietspad, maar bromfietsen en speed‑pedelecs niet;

 • 5.

  Dat door de realisatie van een onverplicht fietspad een meer rechtstreekse fietsverbinding ontstaat tussen de wijken Vlakwater en Veltum en het ziekenhuis in Vlakwater en het winkelcentrum in Veltum;

 • 6.

  Dat door het vaststellen van het pad tussen de Vlakwater de Hoopweg tot voetpad een veilige verbinding voor voetgangers ontstaat;

 • 7.

  Dat in afwachting van de “Visie Vlakwater” het onverplichte fietspad in halfverharding wordt uitgevoerd, zodat geen onomkeerbare situatie ontstaat, maar sprake is van een tussenoplossing waarmee de verkeersveiligheid op korte termijn aanmerkelijk wordt verbeterd.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregelen zijn besproken met de Politie Eenheid Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregelen, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersbord model G7 van Bijlage I van het RVV 1990, het onverharde pad door Vlakwater te Venray, tussen de Vlakwater en de Hoopweg, als voetpad vast te stellen;

 • 2.

  Door het plaatsen van verkeersborden model G13 en G14 van Bijlage I van het RVV 1990, het onverharde pad tussen de Kempweg en de Hoopweg te Venray, als onverplicht fietspad vast te stellen;

 • 3.

  Dit verkeersbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst zijn.

 

Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen,

Afdeling Stad, Dorpen en Wijken

Teammanager Civiel en Verkeer

Marco van de Voort

Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet. Indien de onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 950, 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.