Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftStaatscourant 2019, 46786VerkeersbesluitenGemeente Delft, verkeersbesluit herinrichting Poortlandplein, de Mijnbouwstraat en het Mijnbouwplein

Logo Delft

Nummer: 3940878

Burgemeester en wethouders van Delft,

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van borden model B6 zoals bedoeld in Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het plaatsen en verwijderen van haaientanden moet geschieden krachtens een verkeerbesluit;

 • -

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 

 • -

  dit verkeersbesluit betrekking heeft op het Poortlandplein, de Mijnbouwstraat, het Mijnbouwplein, de Julianalaan, de Michiel de Ruyterweg, de St. Sebastiaansbrug en het De Vries van Heijstplantsoen in Delft;

 • -

  met de vervanging van de St. Sebastiaansbrug een herinrichting plaats vindt op het Poortlandplein, de Mijnbouwstraat en het Mijnbouwplein;

 • -

  de herinrichting gevolgen heeft voor de verkeersstromen op het Poortlandplein en omgeving;

 • -

  de Mijnbouwstraat voor het gemotoriseerde verkeer in twee richtingen wordt toegestaan;

 • -

  hierdoor een nieuwe ontsluitingsroute vanuit de binnenstad ontstaat en de Michiel de Ruyterweg ontlast wordt van een grote stroom verkeer;  

 • -

  de Michiel de Ruyterweg, gelegen tussen de Mijnbouwstraat en het Zuidplantsoen, verkeersluwer wordt wat ten goede komt aan de luchtkwaliteit in de Michiel de Ruyterweg;

 • -

  op dit deel van de Michiel de Ruyterweg een geslotenverklaring voor vrachtverkeer wordt ingesteld;

 • -

  er voor het vrachtverkeer nieuwe ontsluitingsroutes worden ingesteld;

 • -

  de Julianalaan, ter hoogte van Bouwkunde, verkeersluw wordt ingericht;

 • -

  hierdoor de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied aanzienlijk kan verbeteren;

 • -

  het busvervoer niet meer over de Julianalaan rijdt maar volledig via de Mijnbouwstraat;

 • -

  er een bushalte aan de zuidzijde van de Mijnbouwstraat wordt aangelegd;

 • -

  om te voorkomen dat autoverkeer alsnog de Julianalaan via het De Vries van Heijstplantsoen zal gebruiken om de Mijnbouwstraat te bereiken wordt het De Vries van Heijstplantsoen gedeeltelijk ingericht als fiets/bromfietspad;

 • -

  het Poortlandplein rondom wordt voorzien van vrijliggende fietspaden;

 • -

  hierdoor geen menging van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer meer plaats vindt;

 • -

  dit de verkeersveiligheid ten goede komt;

 • -

  de St. Sebastiaansbrug een geslotenverklaring kent voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de som van de aslasten of de totaalmassa hoger is dan 5,0t;

 • -

  de St. Sebastiaansbrug een geslotenverklaring kent voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger is dan 2,5 meter;

 • -

  met de vervanging van de St. Sebastiaansbrug er geen noodzaak is om het vrachtverkeer opnieuw toe te staan;

 • -

  er goede alternatieve hoofdroutes beschikbaar zijn, met name via de Kruithuisweg, de Beatrixlaan en de Westlandseweg;

 • -

  de afgelopen 9 jaar de huidige geslotenverklaringen voor het vrachtverkeer goed gefunctioneerd hebben;

 • -

  bij het openstellen van vrachtverkeer op de St. Sebastiaansbrug een doorgaande oost-west verbinding ontstaat tussen de A4 en de A13;

 • -

  dit zal doorgaand vrachtverkeer trekken langs relatief kwetsbare woongebieden;

 • -

  dit niet wenselijk is;

 • -

  de geslotenverklaringen op de St. Sebastiaansbrug omgezet worden in een definitieve geslotenverklaring voor vrachtverkeer;

 • -

  deze maatregelen worden genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren en de weggebruikers en passagiers te beschermen;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie en dat positief is geadviseerd;

- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N :

Michiel de Ruyterweg/St. Sebastiaansbrug

 

 • 1.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Michiel de Ruyterstraat voor wat betreft het eenrichtingsverkeer in het besluit met nummer 1292168 d.d. 21 maart 2013;

 • 2.

  door het verwijderen van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990 het eenrichtingsverkeer op de Michiel de Ruyterstraat op te heffen voor het deel gelegen tussen het Mijnbouwplein en het Zuidplantsoen;

 • 3.

  door het verwijderen van de borden C19 en C21 van Bijlage I van het RVV 1990 de geslotenverklaringen op de St. Sebastiaansbrug op te heffen;

 • 4.

  door het plaatsen van de borden C7 van Bijlage I van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen voor de St. Sebastiaansbrug;

 • 5.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Michiel de Ruyterstraat voor wat betreft de fietsstroken op de St. Sebastiaansbrug in het besluit met nummer 02/011681 d.d. 18 april 2002;

 • 6.

  door het verwijderen van de fietsstrookmarkering en de fietssymbolen de fietsstroken op de St. Sebastiaansbrug op te heffen;

 • 7.

  door het plaatsen van de borden G11 en G12 van Bijlage I van het RVV 1990 de vrijliggende paden op de St. Sebastiaansbrug aan te wijzen als verplichte fietspaden;

 • 8.

  door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de kruising van het fietspad op de Michiel de Ruyterweg met het westelijk fietspad op de St. Sebastiaansbrug aan te geven dat het verkeer op het fietspad op de Michiel de Ruyterweg voorrang heeft;

 • 9.

  door het aanbrengen van een doorgetrokken streep zoals bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 op de Michiel de Ruyterweg ter hoogte van de Mijnbouwstraat het afslaan, vanuit zuidelijke richting linksaf vanaf de Michiel de Ruyterweg naar de Mijnbouwstraat en vanuit westelijke richting linksaf vanuit de Mijnbouwstraat richting de Michiel de Ruyterweg, niet meer mogelijk te maken;

 • 10.

  door het verwijderen van het bord D4 van Bijlage I van het RVV 1990 op de Michiel de Ruyterweg ter hoogte van de kruising met de Mijnbouwstraat de verplichte rijrichting op te heffen;

 • 11

  door het plaatsen van de borden C7 van Bijlage I van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen voor de Michiel de Ruyterweg voor het deel tussen de Julianalaan en het Zuidplantsoen;

 • 12

  de verkeerstekens aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 13

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Michiel de Ruyterstraat voor wat betreft de baan voor lijnbussen in het besluit met nummer 1292166 d.d. 18 maart 2013;

 • 14

  door het verwijderen van de borden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden de geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee uitgezonderd lijnbussen en trams, voor de tram-/busbaan op de Michiel de Ruyterweg op te heffen;

 • 15

  door het plaatsen van het bord F17 van Bijlage I van het RVV 1990 de noordoostelijke rijbaan van de Michiel de Ruyterweg/St. Sebastiaansbrug voor het deel tussen het Zuidplantsoen en de Zuidwal aan te wijzen als rijbaan uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams;

 

Mijnbouwstraat

 

 • 1.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Mijnbouwstraat voor wat betreft het eenrichtingsverkeer in het besluit met nummer 5344, d.d. 6 juni 1963;

 • 2.

  door het verwijderen van de borden C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990 het eenrichtingsverkeer op de Mijnbouwstraat op te heffen voor het deel gelegen tussen het Mijnbouwplein en het Poortlandplein;

 • 3.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Mijnbouwstraat voor wat betreft de fietsstroken in het besluit met nummer 02/011633 d.d. 18 april 2002;

 • 4.

  door het verwijderen van de fietsstrookmarkering en de fietssymbolen de fietsstrook aan de noordzijde van de Mijnbouwstraat, tussen het Mijnbouwplein en het Poortlandplein, op te heffen;

 • 5.

  door het plaatsen van de borden G11 en G12 van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad aan de noordzijde van de Mijnbouwstraat, tussen de Michiel de Ruyterweg en de Julianalaan, aan te wijzen als verplicht fietspad;

 • 6.

  door het plaatsen van de borden L2 van Bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van zebramarkering zoals bedoeld in artikel 49.2 van het RVV 1990 de oversteekplaats op de Mijnbouwstraat ter hoogte van nummer 120 aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats;

 • 7.

  door het plaatsen van het bord L3 van Bijlage I van het RVV de halte aan de zuidzijde van de Mijnbouwstraat, direct ten oosten van de kruising met De Vries van Heijstplantsoen, aan te wijzen als bushalte;

 • 8.

  door het plaatsen van de borden D2 van Bijlage I van het RVV op de middengeleiders van de Mijnbouwstraat bestuurders te gebieden het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 

Julianalaan

 

 • 1.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Julianalaan voor wat betreft de fietsstrook tussen Poortlandplein en de Michiel de Ruyterweg in het besluit met nummer 02/011544, d.d. 29 april 2002;

 • 2.

  door het verwijderen van de fietsstrookmarkering en de fietssymbolen de fietsstrook aan de zuidzijde van de Julianalaan, tussen het Poortlandplein en de Michiel de Ruyterweg, op te heffen;

 • 3.

  door het plaatsen van de borden G11 en G12 van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad aan de Julianalaan, tussen het Poortlandplein en de Michiel de Ruyterweg, aan te wijzen als verplicht fietspad;

 • 4.

  door het verwijderen van de fietsstrookmarkering en de fietssymbolen de fietsstroken in zuidelijke richting op de Julianalaan, tussen nummer 130A en de Mijnbouwstraat, op te heffen;

 • 5.

  door het plaatsen van de borden G11 van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad in zuidelijke richting op de Julianalaan, tussen nummer 128 en de Mijnbouwstraat, aan te wijzen als verplicht fietspad;

 • 6.

  door het verwijderen van het bord L3 van Bijlage I van het RVV 1990 de bushalte aan de Julianalaan ter hoogte van nummer 134 op te heffen;

 • 7.

  door het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 de parallelweg van de Julianalaan aan te wijzen als eenrichtingsweg in oostelijke richting voor het gedeelte tussen de Michiel de Ruyterweg en De Vries van Heijstplantsoen;

 • 8.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Julianalaan voor wat betreft de geslotenverklaring in het besluit met nummer 5344, d.d. 6 juni 1963;

 • 9.

  door het verwijderen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 het eenrichtingsverkeer voor de Julianalaan voor het gedeelte tussen de Michiel de Ruyterweg en de Schoemakerstraat, op te heffen;

 • 10.

  door het plaatsen van de borden C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de tekst “uitgezonderd (brom)fietsers” het instellen van eenrichtingsverkeer in westelijke richting op de Julianalaan voor het gedeelte tussen de Michiel de Ruyterweg en het De Vries van Heijstplantsoen met uitzondering van (brom)fietsers;

 • 11

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Julianalaan voor wat betreft de verplichte rijrichting in het besluit met nummer 21037, d.d. 6 november 1964;

 • 12

  door het verwijderen van het bord F7 van Bijlage I van het RVV 1990 het keerverbod op te heffen op de Julianalaan aan de zijde van het Poortlandplein;

 • 13

  door het verwijderen van de borden L2 van Bijlage I van het RVV 1990 en de zebramarkering de voetgangersoversteekplaats op de rechtsafstrook van de Julianalaan op te heffen;

 • 14

  door het plaatsen van de borden D2 van Bijlage I van het RVV 1990 op de middengeleiders van de Julianalaan de bestuurders te gebieden het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 

De Vries van Heijstplantsoen

 

 • 1.

  door het plaatsen van de borden G12a en G12b van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad aan De Vries van Heijstplantsoen aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen;

 • 2.

  door het verwijderen van het bord D5 van Bijlage I van het RVV 1990 de verplichte rijrichting op De Vries van Heijstplantsoen richting de Julianalaan op te heffen;

 • 3.

  door het plaatsen van de borden D2 van Bijlage I van het RVV 1990 op de middengeleiders van De Vries van Heijstplantsoen aan de bestuurders te gebieden het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 

Nassaulaan

 

 • 1.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Nassaulaan voor wat betreft de fietsstrook in het besluit met nummer 02/011597, d.d. 29 april 2002;

 • 2.

  door het verwijderen van de fietsstrookmarkering en de fietssymbolen de middelste fietsstrook van de Nassaulaan, tussen de Charlotte de Bourbonstraat en de Schoemakerstraat, op te heffen;

   

Schoemakerstraat

 

 • 1.

  door het verwijderen van de fietsstrookmarkering en de fietssymbolen de fietsstrook in noordelijke richting op de Schoemakerstraat, tussen nummer 1 en de Nassaulaan, op te heffen;

 • 2.

  door het plaatsen van het bord G11 van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad in noordelijke richting op de Schoemakerstraat aan te wijzen als verplicht fietspad.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

 

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheerder

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

 

Delft, 21 augustus 2019

 

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet, kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Bijlage: