Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 46725OverigOntwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuurkas Frik 11

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 ten behoeve van het bouwen van een schuurkas op het perceel Frik 11 in Heerhugowaard.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 21 augustus 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen direct belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

34OV42s