Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 46564VerkeersbesluitenN360 - Garmerwolde - Verkeersbesluit - Aanleg Ovonde - 2019

Logo Groningen

 

Provincie Groningen, 28 augustus 2019

Zaaknummer: K17298

Verzonden: 28 augustus 2019

 

 

Inleiding

 

De provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl wordt verbeterd. Op deze weg is het op een aantal punten erg druk. Ook komen er verschillende onveilige kruisingen voor, waar veel ongelukken gebeuren. Op verschillende plaatsen loopt de weg door de bebouwde kom. Daar wordt nu vaak te hard gereden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren leggen we drie rotondes aan en passen de inrichting van de weg aan.

De rotondes worden aangelegd om het verkeer op de N360 beter door te laten stromen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Er wordt een rotonde aangelegd bij de aansluiting met de Fledderbosweg te Garmerwolde, bij de aansluiting met de Eestumerweg te Ten Post en bij de aansluiting met de Eekwerderweg te Wirdum.

In dit verkeersbesluit gaan reguleren we de verkeerstekens die een gevolg zijn van de realisatie van een ovale rotonde, een zogenoemde 'ovonde' bij Garmerwolde. De verkeerstekens voor de overige rotondes worden in afzonderlijke verkeersbesluiten opgenomen.

 

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

 

Met de aanleg van de ovonde wordt de verkeersveiligheid verhoogd doordat het gemotoriseerde verkeer op de N360 snelheid moet minderen omdat het verkeer op de ovonde voorrang heeft. Aan de westzijde van de ovonde wordt een fietsoversteek gecreëerd door het plaatsen van middengeleiders op de weg. Hiermee wordt een veilige oversteek gecreëerd voor de fietsers, omdat het doorgaande gemotoriseerde verkeer de fietsers beter zien aankomen.

 

 

Advies:

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Politie Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij de brief van 26 juli 2019, kenmerk #6735-20190719000065 heeft bericht geen bezwaar tegen het toepassen van de voorgenomen verkeerstekens.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie tot het besluit gekomen de navolgende verkeerstekens te plaatsen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening ' Bebording ovonde N360 Fledderbosweg.pdf '. Namelijk:

 • Twee borden D2, voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan (passeren) aan de zijde die de pijlen aangeven;

 • Drie borden G12a, een verplicht fiets/bromfietspad;

 • Twee borden B1, een voorrangsweg;

 • Twee borden A1-60, maximum toegestane snelheid 60 km/u;

 • Eén bord A2-60, einde maximum toegestane snelheid 60 km/u;

 • Eén bord A1-60zb, zonebord maximum toegestane snelheid 60 km/u;

 • Eén bord A2-60zb, zonebord einde maximum toegestane snelheid 60 km/u;

 • Negen borden B6, verlenen van voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg;

 • Drie borden D01, verplichte rijrichting rotonde;

 • Twee borden J9, vooraanduiding rotonde;

 • Twee onderborden OB401-150, afstandsaanduiding 150 meter;

 • Haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom) fietspad te regelen.

De verkeerstekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het Uitvoeringsbesluit BABW / RVV 1990.

 

Openbare bekendmakingen

Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant/Op Rubriek/Verkeersbesluiten) en in het huis-aan-huisblad de Groninger Gezinsbode. Het besluit en de bekendmaking zijn ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.

 

 

Groningen, 28 augustus 2019.

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

R. Bosma

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure "Bezwaar maken tegen een besluit", die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl).

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.