Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereStaatscourant 2019, 46481VerkeersbesluitenAanwijzen en inrichten vanextraparkeervakten behoeve van het laden van elektrische auto’s ter hoogte van Mercuriusstraat 1

Logo Almere

Steller: H. Bakkum

Afdeling: Stadsruimte

Nummer: 7316859

Datum: 15 augustus 2019

Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende: De gemeente Almere stimuleert de overstap naar schoon en duurzaam elektrisch vervoer. Voor elektrisch vervoer is een netwerk van laadpalen noodzakelijk. De laadpaal staat op Mercuriusstraat 1 en er wordt momenteel één parkeervak gereserveerd voor het opladen van een elektrische auto.

Is het gewenst om: Voor de laadpaal voor elektrische auto’s ter hoogte van Mercuriusstraat 1, twee parkeervakken aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto’s. Een laadpaal wordt namelijk met twee oplaadpunten uitgevoerd en daarom wordt een tweede parkeervak gereserveerd voor elektrisch laden. De aanwijzing van deze twee parkeervakken zal bewerkstelligd worden door het plaatsen van het verkeersbord E04 met het onderbord “opladen van elektrische voertuigen” en het onderbord OB501 – schuin (links en rechts wijzend).

Besluitverplichting: Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

Besluit Op grond van vorenstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder om:

  • 1.

    door het plaatsen van het verkeersbord E04, zoals bedoeld in bijlage I van het RVV

    1990, met het onderbord “opladen van elektrische voertuigen”, twee

    parkeervakken aan te wijzen voor elektrische voertuigen ter hoogte van Mercuriusstraat 1

  • 2.

    een en ander overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit horende situatietekening.

Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de Politie Midden Nederland.

Communicatie Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar- of beroepsclausule Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen zes weken na bekendmaking in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie over het indienen van een bezwaar, kunt u vinden op: https://www.almere.nl/dienstverlening/overig/bezwaar-of-beroep-aantekenen/

Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswegen verloopt. Indien de belanghebbende de beslissing op het bezwaarschrift niet kan afwachten, kan de belanghebbende om een tijdelijke voorziening vragen bij de voorzieningenrechten. De rechter weegt hun belang af tegen het belang van de gemeente en neemt een tijdelijke beslissing of wijst het verzoek af.

Almere,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

namens hen,

teammanager van Stedelijke Beheersystemen

van de afdeling Stadsruimte

G.J. Nabers

Bij l age: Situatietekening Mercuriusstraat 1