Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 46227VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Rotterdam Charlois - het verwijderen van fietspaden ten behoeve van het totaalplan Hart van Zuid

Kenmerk : 19/0015193

C orsanummer : AS19/10417

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • 1*

  dat in verband met het totaalplan Hart van Zuid herinrichtingen moeten plaatsvinden;

 • 2*

  dat in verband met het totaalplan Hart van Zuid het fietspad op het Metroplein komt te vervallen;

 • 3*

  dat dit fietspad loopt tussen de Zuiderterrasflat en Winkelcentrum Zuidplein;

 • 4*

  dat het vervallen van het fietspad op het Metroplein onderdeel uitmaakt van de inrichtingsplannen Sallandweg (IP 7A) en OV-Knooppunt (IP 7B);

 • 5*

  dat dit fietspad komt te vervallen en wordt omgebouwd naar een expeditiestraat;

 • 6*

  dat deze expeditiestraat voornamelijk gebruikt gaat worden door expeditie verkeer, maar dat het voor overige weggebruikers ook is toegestaan deze straat te gebruiken;

 • 7*

  dat door het herinrichten van het fietspad op het Metroplein (tussen de Zuiderterrasflat en Winkelcentrum Zuidplein) men het mogelijk maakt dat het bestaande winkelcentrum en de uitbreiding van het winkelcentrum bevoorraad kan worden;

 • 8*

  dat de ombouw van fietsstraat naar expeditiestraat dus nodig is om de bevoorrading van het winkelcentrum zo optimaal mogelijk te houden;

 • 9*

  dat tevens het vervallen van het fietspad op het Metroplein (tussen de Zuiderterrasflat en Winkelcentrum Zuidplein) de uitbreiding van het busstation kan worden gerealiseerd;

 • 10*

  dat de werkzaamheden voor de ombouw van fietsstraat naar expeditiestraat starten op 21 november 2019;

 • 11*

  dat dit verkeersbesluit ingaat per 21 november 2019 (of zoveel later als voor de werkzaamheden dringend noodzakelijk is);

 • 12*

  dat fietsers tevens te allen tijde gebruik kunnen maken van alle overige wegen, dus ook van de omgebouwde expeditiestraat;

 • 13*

  dat de omgebouwde expeditiestraat valt binnen een 30 km/zone en dat de expeditiestraat circa 6 meter breed is;

 • 14*

  dat dit voldoende breed is om (brom)fietsers en voertuigen langs elkaar te laten passeren;

 • 15*

  dat de werkzaamheden starten 21 november 2019 (of zoveel later als voor de werkzaamheden dringend noodzakelijk is) en dat (brom)fietsers vanaf deze datum gebruik kunnen maken van de (hoofd)fietsroutes rond het Winkelcentrum Zuidplein;

 • 16*

  dat de Gooilandsingel medio juni 2022 een hoofdroute wordt voor (brom)fietsers en voetgangers;

 • 17*

  dat de Gooilandsingel voor medio juni 2022 een route is van noord naar zuid;

 • 18*

  dat in de huidige situatie de Gooilandsingel éénrichtingsverkeer voor (brom)fietsers is;

 • 19*

  dat dit in de toekomst een royale route voor (brom)fietsers gaat zijn in beide richtingen;

 • 20*

  dat tevens (brom)fiets/voetpaden terug komen in het park ter hoogte van de Zuiderterrasflat;

 • 21*

  dat fietsers tevens te allen tijde gebruik kunnen maken van alle overige wegen, dus ook van de expeditiestraat;

 • 22*

  dat tevens het fietspad in de Carnissesingel (tussen Gooilandsingel en de Sallandweg) komt te vervallen;

 • 23*

  dat dit fietspad komt te vervallen omdat het gebied opnieuw wordt ingericht en het fietspad wordt vervangen door groen en voet-/fietspaden;

 • 24*

  dat het vervallen van dit fietspad onderdeel uitmaakt van het inrichtingsplan Gooilandsingel (IP 6);

 • 25*

  dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • 26*

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 27*

  dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 28*

  dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de politie positief advies heeft gegeven;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

 • 1.

  het plaatsen van het verkeerbord G12 (einde fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de locatie (Sallandweg, ter hoogte van in- en uitgang Q-Park); 

 • 2.

  het verwijderen van één bord G11 (fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de locatie (Sallandweg, ter hoogte van in- en uitgang Q-Park); 

  • 3.

   het verwijderen van één bord G11 (fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de locatie (kruising Sallandweg - Twentestraat); 

 • 4.

  het verwijderen van één bord G11 (fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de locatie (kruising Gooilandsingel - Carnissesingel); 

  • 5.

   het verwijderen van vier borden B06 (voorrang verlenen) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de locatie (kruising Gooilandsingel - Carnissesingel);  

 • 6.

  dit verkeersbesluit in te laten gaan per 21 november 2019 (of zoveel later als voor de werkzaamheden dringend noodzakelijk is);  

 • 7.

  deze verkeersmaatregelen uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde bordenplan.

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Rotterdam, 14 augustus 2019            

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

    

M.A. van Kruiningen

  

Niet eens met deze beslissing?

 

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;

· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te

bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

· de datum waarop u bezwaar maakt;

· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,

m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,

die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift

niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.