Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 46176Besluiten van algemene strekking

Besluit van 18 juli 2019, houdende benoeming van twee leden en ontslagverlening van één lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juli 2019, nr. 10778656, directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering;

Gelet op artikel 7.65, eerste lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

met ingang van 1 juli 2019 te benoemen als lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs:

de heer mr. J.D. Streefkerk

met ingang van 1 juli 2019 te benoemen als plaatsvervangend lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs:

mevrouw prof. dr. H.F.M.W. van Rijswick

met ingang van 1 juli 2019 op haar verzoek eervol ontslag te verlenen als lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs:

mevrouw mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 18 juli 2019

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven