Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2019, 46149VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen Defensie-eiland Nummer: 19i.01839

Logo Woerden

 

Burgermeester en wethouders van Woerden,

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer;

 

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer BABW opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht.

 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Uit het oogpunt van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

Is het gewenst om:

Op het Defensie-eiland een parkeerverbodzone, snelheidsregimezone van 30 km/u en verplicht fietspad in te stellen.

 

Motivering

Het Defensie-eiland is heringericht. Hierbij zijn parkeervakken gerealiseerd in parkeerkelders en in de openbare ruimte. Indien wordt geparkeerd buiten de parkeervakken is het niet mogelijk om de parkeervakken uit te rijden. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid op verkeersonveiligheid bij de kruisingen. Daarom is het wenselijk om een parkeerverbod in te stellen.

 

De weginrichting is gebaseerd op de richtlijnen van Duurzaam Veilig, en is ingericht als erftoegangsweg. Bij een dergelijke weginrichting is een snelheidsregime van 30 km/u gewenst omdat door een lage snelheid de verkeersveiligheid verbeterd.

 

Door realisatie van de Mandelabrug is het wenselijk om een verplicht fietspad in te stellen. Zodoende wordt er een fietsroute gecreëerd tussen de Singel en het Defensie-eiland

 

Belangenafweging

De maatregel heeft tot doel ervoor te zorgen dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft, maar ook dat de parkeerplaatsen bereikbaarheid blijven en fietsverkeer wordt gestimuleerd.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief.

 

 

B E S L U I T E N:

 

Het instellen van een parkeerverbodzone op het Defensie-eiland, door het plaatsen van bord model E01-ZB (parkeerverbod) van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westzijde van de rijbaan Defensie-eiland;

 

Het instellen van een snelheidsregimezone van 30 km/u op het Defensie-eiland, door het plaatsen van bord model A01-3-ZB (Zone met maximumsnelheid) van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westzijde van de rijbaan Defensie-eiland;

 

Het instellen van een verplicht fiets/bromfietspad op het Defensie-eiland ter hoogte van de Mandelabrug, door het plaatsen van bord model G12a (verplicht fiets/bromfietspad) van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westzijde van de rijbaan ter hoogte van de Mandelabrug;

 

Het instellen van een verplicht fietspad op het Defensie-eiland ter hoogte van de westelijk gelegen brug naar de Prins Hendrikkade, door het plaatsen van bord model G11 (verplicht fietspad) van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westzijde van de rijbaan ter hoogte van de Mandelabrug;

 

de in dit besluit genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 

Woerden, 05-09-2019

 

 

 

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket van het gemeentehuis. Nadere informatie kan worden verkregen bij het omgevingsloket, telefoon (0318) 538 538.

 

Op dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerp-verkeersbesluit kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3400 AA Woerden. Indiening van een zienswijze moet plaatsvinden binnen zes weken na de dag waarop het ontwerp-verkeersbesluit is gepubliceerd.

 

In de zienswijze vermeldt u het volgende:

 

Uw naam, adres, datum, ondertekening, het ontwerpbesluit waarop u uw zienswijze indient en motivering zienswijze. Na de zienswijzenperiode neemt het college een definitief besluit. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Tegen het definitieve besluit kan gedurende 6 weken beroep bij de Rechtbank Utrecht aan worden getekend. Meer informatie Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden.

 

Namens burgemeester en wethouders van Woerden,

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en beheer