Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 46092Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk

Logo Geertruidenberg

Het college van de gemeente Geertruidenberg heeft op 13 augustus 2019 het wijzigingsplan Bergenstraat 9, Raamsdonk met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.RDBPWbergenstraat9-vs01 vastgesteld (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming naar een reguliere woonbestemming.

 

Ligging plangebied

Het plan heeft betrekking op het perceel Bergenstraat 9 in Raamsdonk.

 

Communicatie

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit, en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van donderdag 22 augustus 2019 tot en met woensdag 2 oktober 2019 inzien in de Gemeentewinkelvan het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer U kunt er elke werkdag terecht van 8:30 uur tot 13:00 uur en op woensdag van 14:00 uur tot 20:00 uur. Ook kunt u het bestemmingsplan en via www.ruimtelijkeplannen.nl of de gemeentelijke viewer https://0779.ropubliceer.nl

 

Beroep

Als u uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan, op tijd aan het college heeft kenbaar gemaakt of als u als belanghebbende kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunt u van 22 augustus 2019 tot en met 2 oktober 2019 beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA 's-Gravenhage

Het instellen van beroep schort de werking van het wijzigingsplan niet op. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het wijzigingsplan treedt in werking op 3 oktober 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Raamsdonksveer, 21 augustus 2019

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Geertruidenberg,

Namens deze:

E.J. Dekkers, beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling