Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 46031Overig



Ontwerp-welstandsontwikkelcriteria Kade 5 – 7 Sint Nicolaasga (wijziging welstandsnota)

Logo De Fryske Marren

 

Met ingang van vrijdag 16 augustus 2019 tot en met donderdag 12 september 2019 liggen de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria Kade 5 – 7 ter inzage. De ontwerp-welstandsontwikkelcriteria (feitelijk een ontwerpwijziging van de Welstandsnota) liggen ter inzage op grond van artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet.

 

Locatie

De ontwerp-welstandsontwikkelcriteria hebben betrekking op de percelen Kade 5 en 7 te Sint Nicolaasga. Op deze percelen ligt nu nog een bedrijfsbestemming, maar het is de bedoeling de bestemming te wijzigen naar Wonen. Vooruitlopend daarop hebben B en W ontwerp-welstandsontwikkelcriteria opgesteld voor de beoogde woonfunctie.

 

Doel

De ontwerp-welstandsontwikkelcriteria zien op de beoogde woningbouw op de percelen Kade 5 en 7 te Sint Nicolaasga. Als de gemeenteraad de criteria vaststelt, geeft de raad daarmee richting aan het gewenste bebouwingsbeeld aan de Kade 5 en 7.

 

Waar ter inzage

De ontwerp-welstandsontwikkelcriteria kunt u inzien bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

. het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

. het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl.

 

 

Inspraakreactie

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u een inspraakreactie over de ontwerp-welstandsontwikkelcriteria indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een inspraakreactie per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

Inspraakreactie ontwerp-welstandsontwikkelcriteria Kade 5 – 7 Sint Nicolaasga

waarom u een inspraakreactie indient

de datum

uw naam en adres

uw handtekening

 

Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge inspraakreacties wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 15 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren