Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalStaatscourant 2019, 46014VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen laad- losplaats, gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijfzone -  Paddestoelenlaan

Logo Veenendaal

2019.1530466

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal

 

Bevoegdheid

 

Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw 1994) juncto artikel 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders.

 

Op grond van de Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Gemeente Veenendaal heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de Teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer.

 

Vereiste van het besluit

 

Gelet op:

artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 

artikel 15 lid 2 van de Wvw 1994, op grond waarvan het nemen van maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

 

artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

een herinrichting plaatsvindt van de Paddestoelenlaan;

in overleg met de Jumbo en bewoners is gekeken naar mogelijkheden om hierbij het parkeren rondom de Jumbo beter te reguleren;

uit deze gesprekken naar voren is gekomen dat het wenselijk is om ter hoogte van de Jumbo een laad- en losplaats, een gehandicaptenparkeerplaats en een parkeerschijfzone in te stellen;

de parkeerschijfzone bedoeld is om het kort-parkeren van winkelend publiek te faciliteren;deze parkeerschijfzone daarom allen in werking hoeft te zijn onder winkeltijden;de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Veenendaal;

het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde

 

 

is het daarom gewenst om:

op de Paddestoelenlaan ter hoogte van huisnummer 40 een laad-en losplaats, een gehandicaptenparkeerplaats, en een parkeerschijfzone in te stellen;

de parkeerschijfzone dagelijks te laten gelden van 8.00 tot 21.00 uur.

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid het verkeer.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 

  • 1.

   Door het plaatsen van een bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op de Paddestoelenlaan ter hoogte van huisnummer 40.

  • 2.

   Door het plaatsen van een bord E7 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een laad- en losplaats in te stellen op de Paddestoelenlaan ter hoogte van huisnummer 40;

  • 3.

   Door het plaatsen van de borden E10 en E11 voorzien van de tekst ‘max 0,5h’ van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en daarbij een onderbord met de tekst ‘8-21h’ een parkeerschijfzone in te stellen op de Paddestoelenlaan ter hoogte van huisnummer 40;

  • 4.

   deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

  • 5.

   de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

    

Veenendaal 12 augustus 2019

Namens burgemeester en wethouders,

H.B.L. ter Elst

teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer

Mededelingen

Het verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij het Omgevingsloket van het gemeentehuis. Nadere informatie kan worden verkregen bij het Omgevingsloket, telefoon (0318) 538 538.

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

 • 1.

  uw naam, adres, datum en ondertekening;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar instelt.

  U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.veenendaal.nl → bestuur en organisatie → inspraak en meedenken → bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.