Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 45868Vergunningen

Besluit van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

KERNENERGIEWET

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, een vergunning ingetrokken voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaand intrekkingsbesluit is voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Benchmark Electronics B.V.

De op 19 augustus 2010 aan Benchmark Electronics B.V., gevestigd te Almelo, verleende vergunning met nummer 2010/1226-05 voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, gelegen aan de Lelyweg 10 te Almelo, wordt ingetrokken

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050127-04

Datum: 7 augustus 2019

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaand besluit een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het besluit is verzonden op de hierboven vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 4426.

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 0500, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact, onder vermelding van het kenmerk van het besluit.