Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2019, 45822VerkeersbesluitenVught, Amalia van Solmslaan, realiseren/instellen van een tweetal parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s

Logo Vught

[VKB2019-17D]

Burgemeester en wethouders van Vught, 

Overwegende dat:

Wetgeving:

Van toepassing zijn:

De Wegenverkeerswet 1994, hierna te noemen WVW 1994, en

Het Besluit Administratie­ve Bepa­lingen inzake het Weg­ver­keer, hierna te noemen BABW, en

De Algemene wet bestuursrecht, hierna te noemen Awb. 

Bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 18 WVW 1994 lid 1 sub d. het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd is tot het vaststel­len van ver­keersbe­sluiten in de gemeente Vught, Overeenkomstig de mandaatregeling van de gemeente Vught het afdelingshoofd van de afdeling Dienstverlening is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Openbaarheid en eigendom

De volgende voor het verkeer open­staande weg niet in be­heer is bij het Rijk, een provin­cie of een water­schap: - Amalia van Solmslaan,

Gemeente Vught is beheerder van deze weg,

Gemeente Vught is eigenaar van deze weg.

Doelstelling van het verkeersbesluit

Overeenkomstig artikel 21 BABW op de bovengenoemde wegen maatregelen worden genomen met als doel:

Het verzekeren van de veiligheid op de weg,

Het beschermen van weggebruikers en passagiers,

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan,

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer,

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede degevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet Milieubeheer,

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Bovengenoemde doelstellingen worden nagestreefd door:

Het realiseren van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan Amalia van Solmslaan op parkeerplaats gelegen nabij huisnr. 9.          

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met vertegenwoordigers van de politie, eenheid Oost-Brabant, team Meierij.

Door de betreffende vertegenwoordigers met de voor­gestelde maatregelen is inge­stemd.

Overwegingen

Duurzaamheid is een belangrijk actiepunt met een breed draagvlak binnen de gemeente.

Elektrisch rijden is goed voor het milieu.

De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren toeneemt.

De vraag naar laadmogelijkheden, anders dan de eigen laadvoorziening thuis, neemt daarmee ook toe.

Voor het stimuleren van elektrische mobiliteit is het belangrijk dat er een (netwerk van) elektrische laadpunt(en) beschikbaar is.

De gemeente Vught zet in haar vigerende parkeerbeleid daarom in op het aanbieden van voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen op logische dan wel strategische locaties in Vught.

Voor de locatie Amalia van Solmslaan is een aanvraag voor een laadpaal in de openbare ruimte ingediend.

Aanvrager heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein.

Aanvrager heeft aangetoond dat hij/zij beschikt over een elektrisch voertuig en dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met een parkeerplaats(en) voor het opladen van dit voertuig.

Een laadpaal wordt vanwege toezicht/sociale veiligheid tussen andere auto´s en in het zicht en bij voorkeur in de directe nabijheid van woningen/voorzieningen gesitueerd.

Op basis van de aanvraag zoals hierboven vermeld realiseren wij, in samenwerking met ALLEGO aan de Amalia van Solmslaan een laadpaal met dubbele laadcapaciteit (d.w.z. een laadpaal met twee oplaadpunten t.b.v. het gelijktijdig laden van twee elektrische voertuigen).

Met dit verkeersbesluit reserveren wij bij de laadpaal een tweetal parkeerplaatsen welke uitsluitend te gebruiken zijn voor het laden van elektrische voertuigen.

Bij de feitelijke uitvoering van het verkeersbesluit wordt in de basis slechts één parkeerplaats bestemd voor het laden van elektrische voertuigen.

De tweede parkeerplaats blijft een vrij toegankelijke parkeerplaats.

De tweede parkeerplaats wordt bij een jaarlijks gebruik van >2000 kWh alsnog vrij gegeven voor het opladen van elektrische voertuigen.

Dit leidt tot afname van twee beschikbare openbare, vrij toegankelijke parkeerplaatsen.

De afname van openbare parkeerplaatsen ligt over het algemeen gevoelig in de directe omgeving.

Ondanks een eventuele toename van de parkeerdruk vindt de gemeente het faciliteren van laadvoorzieningen in de openbare ruimte dusdanig belangrijk dat op deze locatie een tweetal parkeerplaatsen worden aangewezen tenbehoeve van het laden van elektrische voertuigen.

Ondanks een eventuele toename van de parkeerdruk worden de weg en de parkeerplaatsen in stand gehouden en de bruikbaarheid ervan blijft gewaarborgd.

De realisatie van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen doet verder geen afbreuk aan de veiligheid van de weg en weggebruikers blijven ongewijzigd beschermd.

Met de doelstellingen van het verkeersbesluit wordt het algemeen belang niet geschaad.

Er geen andere individuele belangen bekend zijn waarmee de maatregelen, genoemd in dit besluit, strijdig zijn.

Besluiten:

Overeenkomstig artikel 15 WVW 1994, en

Overeenkomstig de artikelen 12 en 18 BABW,

Tot het nemen van de navolgende verkeersmaatregelen: 

Het realiseren/instellen van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van een elektrische voertuig middels het bord E04 zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990 en het onderbord met de tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”, zoals is weergegeven op de bij dit besluit toegevoegde tekening (kenmerk: 2019-17DMBee).

En voorts:

De verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op tekening 2019-17DMBee. Deze tekening als bijlage bij dit besluit zijn gewaarmerkt,

Overeenkomstig artikel 26 BABW dit besluit te publiceren,

Overeenkomstig artikel 6:4 Awb tegen dit besluit bezwaar kan worden aangetekend,

Overeenkomstig artikel 27 BABW dit besluit in werking treedt met ingang van de dag nadat een termijn van zes weken is verstreken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd.

Aldus besloten te Vught,

14 augustus 2019

Namens burgemeester en wethouders van Vught,

Manager van de afdeling Dienstverlening,

P.W. de Greef

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught, Postbus 10100, 5260 GA Vught.Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij: Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.